Ал жанында - санатор-курорт эм турист комплекслени ишлерин игилендириу.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы Правительствосуну таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда регионну санатор-курорт эм турист комплекслерини ишлерин игилендириу соруула сюзюлгендиле.
Ахшы тюрлениулеге да къарамагъанлай, деп белгиленнгенди кенгешде, бёлюмде болум жангы жолланы эм оноуланы излейди. Бусагъатда «Курорт Нальчик» баш предприятияны къурамына кирген къауум организация тийишли излемлеге келишмейдиле. Болгъан къолайлыкъ толу кюч бла хайырланылмайды. Тийрелени айнытыу жаны бла бирлешдирилген оюм жокъду.
Турист эм санатор-курорт кластерлени конкурент чыдамлылыкъларын къурарча ырысхы-техника къолайлыкъны тапландырыу изленеди, ол санда инвестициялы проектлени бла къырал партнёрлукъ программаланы жашаугъа кийириуню чеклеринде бусагъатха келишген инфраструктура объектлени къурулушлары да.
Тапдырылгъан жумушланы качестволарына контроль этиуню къурау, республиканы турист рынокда даражасын кётюрюу, эко- эм агротуризмни жангы ызларыны айныулары жууукъ заманнга эм магъаналы жумушладан бирлери болургъа тийишлидиле.
КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуна, кураторлукъ этген вице-премьерлеге санатор-курорт бёлюмню алчы предприятияларыны ырысхы жанларын тапландырыу, алагъа инвестицияла келирча ишни ёсдюрюу, болгъан планланы бла проектлени жашауда бардырырча къошакъ ахча бёлюнюр онгланы излеп аланы тамамлау жаны бла предложенияланы хазырларгъа эм кёргюзтюрге буйрукъла берилгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.