«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады. Менда бюгюн Огъары Басхан элде жашагъан Джаппуланы Асланны бла Владленаны юйюрлерини юсюнден айтыргъа сюеме. Жаш ата бла ана юч аламат сабий ёсдюредиле. Аланы не жаны бла да айнытыр ючюн, ыйыкъгъа бир кере Нальчикде RT models модельлени школуна жюрютедиле. Владлена (Лада дерикбиз атына) кеси да не жаны бла да фахмулу, хар ишге къолу жарашхан, тигиучю, жаш модельер, жырчы, устаз, аланы барындан да магъаналысы уа, таулу келин болгъаныды. Бу къадар затха къалай фахмусу ачылгъаныны, бизге келин болуп да Луганск шахардан къалай тюшгенини, жангы умутларыны, жетишимлерини эм балачыкъларыны юсюнден да Ладаны кеси бла ушакъ бардыргъанбыз.

- Мени биринчи сорууум санга сейир кёрюнсе да, усталыгъынга жетгинчи, келинлигинги юсюнден билирге сюеме. Къалай базынып келгенсе чынтты таулу юйюрге келин болуп?

- Къадар болур эди. Аслан бла мен интернетде танышханбыз. Арада эки жылны сёз жюрютюп, бир бирибизни ангылап, юйюр къураргъа келишген эдик. Манга онсегиз жыл бола эди. Батыр заманым, хар неге да базыннган. Юйюрюнде оюмун билдирип, башха миллетли болгъанымы да ангылатып, эркинлик алгъандан сора, Аслан мени алай келтиргенди.

Билемисиз, къайын атам бла анам Джаппуланы Дахир бла Фатима бек ариу кёргендиле. Келирден алгъа къоркъгъанымдан бир тюгю да къалмагъан эди. Ол кюн окъуна ислам диннге кёчдюм, некях этип, келин болдум. Бек сау болсунла. Ёз атам бла анамча болгъандыла манга.

- Сени фахмунг къалай ачылгъанды? Неден башланнганды?

- Атамдан бла анамдан келгенди. Анам тигиучюдю, атам да суратчыды. Мен да тигерге юйретген колледжни бошагъанма. Мында биринчи сегиз жылны юйюр жумушла бла булжугъанма. Сора сабийле да бираз ёсгенлеринден сора, усталыгъым кесин таныта башлагъанды. Биринчи, конфетлени саугъалы къагъытла бла тышлап кёреме. Ызы бла, тюрсюнлю къаты къагъытдан гюлле этип, аланы магнитлеге жабышдырып, кесибизни тюкенибизде сатып башлагъан эдим. Ызы бла, эсигизде эсе, уллу гюлню ичинде, кечеги чыракъ жанарча этгенме. Кесими ол кезиуде инстаграмым болгъаны себепли, хар ишими суратын ары салгъанма. Сора алыучуларым аланы кёрюп, кёп заказла берип, бош заманым къалмай ишлегенме.

- Бюгюнлюкде сен модельерсе. Анга уа къалай бла келгенсе?

- Алыучуларымдан бирлери келедиле да, сабийини ёрге жанына накъышла салдырадыла. Ала бла ушакъда ол сабий Нальчикде модельлени хазырлагъан RT models деген школгъа жюрюгенин айтып, бек къууанадыла. Мен да эки къызчыкъны анасы болгъаным себепли, тынгылы соруп сурайма да, Аслан бла бирге сабийлени ары берирге оноулашып. Анда аламат билим бергендиле. Ёсе келген балачыкълагъа болушлукъгъа, жюрюй билирге, санын тюз тутуп, ариу атларгъа, актёр усталыкъгъа, шатык, кесгин, ариу сёлеше билирге да юйретгендиле. Анда уа, тюрлю-тюрлю темалагъа жораланып сурат алыу, мастер класслада бардыргъандыла. Кесим ол кезиуледе тиге башлагъаным себепли, сабийлерим мен тикген кийимле бла суратла алдырсала сюйгенме. Теманы кёрмючден бир ыйыкъ алгъа билдире эдиле. Ол ыйыкъны ичинде, къазауат этип, экисине да кийимле тигип болгъанма. Алай бла модагъа биринчи атламларымы этгенме дерге боллукъма.

- Сени кесинги энчи брендингми барды. LADASWEET деген марканы тикген кийимлеге жарашдыраса. Бу сёзню магъанасы неди?

- Энди Лада деген атымы къысха кесегиди, SWEET деген сёзню ингилиз тилден кёчюргенде, татлы, аламат, сейирлик деп алайды магъанасы. Мен биринчи ол конфетле бла ишлеп башлагъанда, татлы деген сёзню тап кёргенме атыма къошаргъа. Артда, тигиуге кёчгенимде да, бу сёз кёп магъаналы болгъаны себепли, тюрлендирмей, алайлай къойгъанма. Бусагъатда кесим тикген кийимлеге, сумкалагъа да бу белгини салама.

- Биринчи къурагъан сыфатларынгы кёрмючю уа къайда болгъанды?

- Шато Эркен мекямда сабийлени чыгъыулары болгъанды. Мен анда, кёп аналача, жабыу артында сахнагъа чыгъарыкъ сабийлени кийиндирип ашырып тура эдим. Андан къарап, ол залдагъы модельерлени кёрюп, бек сукълана эдим. Сора бир ауукъ замандан, RT models деген школну таматасы Розанна Тличежеваны башчылыгъы бла Нальчикде « RT Feshion day» деген проектге къатышханма.

Ма андан бери Москвада, Владикавказда, дагъыда Россейни бир ненча шахарларында бардырылгъан кёрмючлеге къатышыргъа чакъыргъандыла. Манга ол бир уллу жетишимди.

Кёрмючледе мен тикген кийим сатылса, аны орунуна башхасын тигип, жангыртып турама. Европа маталлы кийимледиле тикгенлерим, алай мен жашагъан жерибизни, миллет энчиликлерибизни уа унутмайма. Сёз ючюн, сабийлени башха къыраллыла неда ара шахарлыла юслерин ачыкъ чыгъара эселе сахнагъа, мен алай эталмайма. Къысха заманда биягъы Москвада боллукъ уллу кёрмючге къатышыр муратда ишлей турама.

- Сен къалай жетишесе бу къадар ишни бирден бардырыргъа, таулу келин болуп, юй тутаргъа, сабийлени хар ыйыкъдан Нальчикге жюрютюрге?

- Айтханымча, къайынларым иги адамладыла, къыйнамайдыла. Къайын анам, кеси да элни администрациясында ишлегени себепли, ишчи тиширыуну къаллай жюгю болгъанын ангылайды. Хар ким юйде эталгъан жумушуна къарайды. Ма алай бла, сюйген ишиме да заман табама, заказлагъа кёре кийим да тигеме.

Алгъаракълада бу курорт тийреледе ашханаланы къабыргъаларында тауларыбызны суратларын ишлерге чакъыргъан эдиле. Кесим да ол ишими бек жаратханма, бек ариу болгъан эди. Сора «Панорама» ашхананы тепсилеринде тауларыбызны тёппелерин ишлегенме. Нальчикде да быллай иш этерге чакъырып турадыла да, кёрейик, заман табалсам.  Тырныауузгъа келип, сабийлени окъутургъа да жетиширге кюрешеме. Борч салсанг кесинге, хар затха да жетип къаласа.  

- Сабийле бла тюбешиулерингде къаллай дерсле бардырасыз? Неге юйретесе?

- Ташланы юслеринде, юс кийимлени юслеринде, бёркледе, кружкалада да энчи бояула бла жазыу этерге, сурат ишлерге юйренедиле сабийле. Бек жаратадыла кеси къоллары бла салгъан накъышлы кийимлени киерге. Сора инжиле бла ишлерге, гюлле этерге, плакатлагъа суратла салыргъа, гинжиле эшерге да юйретеме.

- Бир-бир суратларынгда, къызчыкъларынгдан сора да, жашчыгъынг, баш иенг да бардыла. Ала да юйюр сурат алыугъамы къатышхандыла?

- Хау. Аслан да бизни бла бирге, таулада, ёзенледе да аллай сыфатлы сурат кёрмючлеге къатышханды. Абадан къызчыкъны аты Аиша, ортанчы къызчыкъны аты Алия, жашчыкъны аты уа Тамирланды. Быйылдан башлап, Тамирланны да элтебиз модельлени школуна. Бек жаратадыла.

Сора хар жылдан билимибизни ёсдюргенлей, жангы затлагъа юйреннгенлей турабыз. Асланнга уа, ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Не жаны бла да манга билеклик этип, кёллендирип, тамблагъы кюнюме ийнандыргъаны ючюн. Кесини ишинден тышында да, сабийлерибизни хар кереклерине эсин бургъанлай турады. Тиширыугъа ол бек уллу насыпды.

- Бир къауум къысха сорууларыма, къысха жууапла бер:

- Сен насыплымыса?

- Сёзсюз! Хар ким да кеси насыбын кеси къурайды. Кёлюн жарыкъ этген, жарыкълыкъ табады.

- Адамлада нени жаратаса?

- Адамлыкъны, кертичиликни, тюз ниетлиликни.

- Сен бизни жаш аналагъа не айталлыкъса?

- Сабийлеригизге заманыгъызны къызгъанмай, аланы фахмуларын эслеп, айнытыргъа кюрешигиз, деп тилерик эдим. Этер ишинг болмай айланаса дерикле да табылырла, алай балагъызны не къадар гитчелигинде айнытсагъыз, ёсе баргъаны сайын анга тынчыракъ боллукъду сюйген иши бла кюреширге.

Адам сюйген, жаратхан иши бла кюрешсе, аны кёлю къууанады. Сабийле ёсселе да, модель иш бла кюрешир муратдадыла. Ким биледи, алыкъа алышыргъа да болурла оюмларын. Алай нени сайласала да, биз, ата бла ана, аланы жанларында табылырбыз, деп ышанама. Жаш аналагъа да аны тилерге сюеме.

Темуккуланы Асият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.