АДЫГЭ ЛЪЭПКЪЫМ И ХЪУГЪУЭФIЫГЪУЭ

«Пушкиным и картэ» урысейпсо щэнхабзэ проектым и фIыгъэкIэ, КъБКъУ-м и студентхэм накъыгъэм и 30-м Iэмал яIащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и концертым еплъыну. 
Адыгэ цIыхубэ къафэр дуней псом щагъэлъагъуэурэ цIэрыIуэ хъуа а къэфакIуэ ансамблыр Кавказ Ищхъэрэм и гуп нэхъыжьхэм ящыщщ. Дызэрыщыгъуазэщи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм а ансамблыр къилъытащ адыгэ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэу. Гупым и дэтхэнэ зы концертри щэнхабзэ махуэшхуэу ябж. 
КъБКъУ-м Сокуров Александр и цIэр зезыхьэ и киноконцерт пэшым ансамблым щигъэзэщIащ «Адыгэ», «Къафэ», «Ислъэмей», «Удж хэш» къафэхэр. Псом хуэмыдэу гъэщIэгъуэн ящыхъуащ Алэкъей Азэмэт къамэхэр игъабзэу игъэзэщIа къафэр, «Сказание о рождении лошади кабардинской породы шагди» къафэ теплъэгъуэр, Лермонтов Михаил и «Герой нашего времени» тхыгъэм къытращIыкIа «Отверженный» спектаклыр. Апхуэдэу Iэгуауэ ин хуаIэтащ ансамблым и уэрэджыIакIуэ, макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэ ХьэхъупащIэ Амырхъани. 
Ансамблым дэтхэнэ и зы къафэри къызэрымыкIуэу екIущ. Дауи, ар зи фIыщIэр къэфакIуэхэм я нэхъыжьыфIхэрщ. Гупым ядолажьэ я художественнэ унафэщI, КъБР-м и цIыхубэ артист, УФ-м и Правительствэм и саугъэтыр зыхуагъэфэща Атэбий Игорь, КъБР-м и цIыхубэ артист, балетмейстер нэхъыщхьэ Битокъу Аслъэнбэч, балетмейстерхэу КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Атэбий ФатIимэрэ Балъкъэр Аслъэнрэ. Музыкэ унафэщIыр Балъкъэр Казбекщ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.

24.06.2024 - 15:40

ДЫГЪЭПС ГУАЩIЭМ И ЗЭРАНЫН

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ IуэхущIапIэм дыщегъэгъуазэ дыгъэпс гуащIэм къыхэкI щIыфэ лышхым узэрыпэщIэтыну Iэмалхэм.

24.06.2024 - 14:30

ЕДЖАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭ КЪЭБУХЫНЫМ И МЫХЬЭНЭР

Социальнэ къэхутэныгъэхэр иригъэкIуэкIыу «Вебер» компанием иджыблагъэ зригъэщIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыным, ар уиIэным цIыхум мыхьэнэуэ иратыр зыхуэдэр.

23.06.2024 - 10:01

ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ И ЛЪАГАПIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт гъащIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру икIи лъэщу къыхыхьахэм ящыщщ адыгэ щIалэщIэ, бэнакIуэ ахъырзэман Шэрий Иналбэч.

23.06.2024 - 09:03

КЪУПЩХЬЭЛЪАПЩХЬЭМ И ЗЭХЭЛЪЫКIЭР

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ».