САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ. Егоровэр цIыкIухэм ехъуэхъуащ махуэшхуэм щхьэкIэ:
-  Мыр сабиигъуэм, гурыфIыгъуэм, хъуэп­сапIэхэм я махуэшхуэщ. Сабийхэр гъащIэм и тыгъэщ, дэ насыпыфIэ дызыщIщ. Дыхуейщ фэ губзыгъэу, узыншэу, ехъулIэныгъэхэр фиIэрэ лэжьыгъэм фыхуэIэкIуэлъакIуэу фыкъэхъуну, ди Хэкур фIыуэ флъагъуу, абы фыхуэпэжу фыпсэуну. 
Иджыпсту къэралым куэд ещIэ сабийхэм иджырей зэманым декIу егъэджэныгъэ, спорт, медицинэ, щэнхабзэ унэхэр къаху­зэIухыным, псом хуэмыдэу хуэныкъуэхэм з­ащIэгъэкъуэным теухуауэ. Мэкъуауэгъуэм и 1 махуэм дэ сытым дежи цIыкIухэм дахохьэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сабийхэм папщIэ пщIэ сыт хуэдэ Iуэхури ди къэкIуэнум хуэтщI хэлъхьэныгъэщ. 
ФIыщIэ псалъэкIэ захуэзгъэзэну сыхуейщ фэ зэпымычу фщIыгъу гъэсакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ. Зэман дэкIмэ, ахэращ фэри фIыщIэ зыхуэфщIынур, сыт щхьэкIэ жыпIэ­мэ, ахэр ягукIи я псэкIи етауэ къывдэлэжьащ, абыхэм къыфхалъхьам фэ цIыху зэпIэзэрыту гъащIэм фыхагъэуващ, - жиIащ Егоровэм. 
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Емуз Нинэ, Экономикэ политикэмкIэ, инновацэ зыужьыныгъэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ комитетым и унафэщI Iэпщэ Заур, КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим сымэ. 
«Нэмыс» центрым и унафэщI Къардэн Адэлбий хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ я ­гулъытэ зэи зэрыщамыгъащIэм папщIэ. Центрым и гъэсэн цIыкIухэм концерт гукъи­нэж ягъэхьэзырат. 
Къыхэдгъэщынщи, КъБР-м и Парламентым и депутатхэм сытым дежи гулъытэ хэха хуащI гъащIэм щытыкIэ гугъу иригъэува сабийхэм икIи махуэшхуэхэм деж яхохьэ, тыгъэхэмкIэ ягъэгуфIэ.

 

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 14:20

АРЫКЪ И ГЪУЭГУЩIЭР

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

27.09.2023 - 09:34

Шынагъуэншагъэр нэхъыщхьэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ шынагъуэншагъэмкIэ уры­сейпсо тхьэмахуэ зэхуаку Iуэхур. Абы хэтащ Iэпщэрызауэ зэ­хэтымкIэ дуней псом, Урысейм и чемпионхэмрэ школакIуэ щэ бжыгъэхэмрэ. 

27.09.2023 - 09:32

Лъагъуныгъэмрэ гуапагъэмрэ я лъахэ

Мы гъэм илъэс 20 мэхъури, Урыскй Федерацэм ща­гъэ­лъапIэ ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэ­мысахэм ядэлажьэ Iэ­щIа­гъэлIхэмрэ я махуэр.

27.09.2023 - 09:30

УзыIэпызышэ зэхэшэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиоте­кэм и лъахэхутэ къудамэм зэхыхьэ гъэ­щIэгъуэн ще­кIуэкIащ.

26.09.2023 - 15:02

ГРИММ ЗЭШХЭР

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Езы тIур бынибгъум я нэхъыжьхэт.