САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ. Егоровэр цIыкIухэм ехъуэхъуащ махуэшхуэм щхьэкIэ:
-  Мыр сабиигъуэм, гурыфIыгъуэм, хъуэп­сапIэхэм я махуэшхуэщ. Сабийхэр гъащIэм и тыгъэщ, дэ насыпыфIэ дызыщIщ. Дыхуейщ фэ губзыгъэу, узыншэу, ехъулIэныгъэхэр фиIэрэ лэжьыгъэм фыхуэIэкIуэлъакIуэу фыкъэхъуну, ди Хэкур фIыуэ флъагъуу, абы фыхуэпэжу фыпсэуну. 
Иджыпсту къэралым куэд ещIэ сабийхэм иджырей зэманым декIу егъэджэныгъэ, спорт, медицинэ, щэнхабзэ унэхэр къаху­зэIухыным, псом хуэмыдэу хуэныкъуэхэм з­ащIэгъэкъуэным теухуауэ. Мэкъуауэгъуэм и 1 махуэм дэ сытым дежи цIыкIухэм дахохьэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сабийхэм папщIэ пщIэ сыт хуэдэ Iуэхури ди къэкIуэнум хуэтщI хэлъхьэныгъэщ. 
ФIыщIэ псалъэкIэ захуэзгъэзэну сыхуейщ фэ зэпымычу фщIыгъу гъэсакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ. Зэман дэкIмэ, ахэращ фэри фIыщIэ зыхуэфщIынур, сыт щхьэкIэ жыпIэ­мэ, ахэр ягукIи я псэкIи етауэ къывдэлэжьащ, абыхэм къыфхалъхьам фэ цIыху зэпIэзэрыту гъащIэм фыхагъэуващ, - жиIащ Егоровэм. 
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Емуз Нинэ, Экономикэ политикэмкIэ, инновацэ зыужьыныгъэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ комитетым и унафэщI Iэпщэ Заур, КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим сымэ. 
«Нэмыс» центрым и унафэщI Къардэн Адэлбий хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ я ­гулъытэ зэи зэрыщамыгъащIэм папщIэ. Центрым и гъэсэн цIыкIухэм концерт гукъи­нэж ягъэхьэзырат. 
Къыхэдгъэщынщи, КъБР-м и Парламентым и депутатхэм сытым дежи гулъытэ хэха хуащI гъащIэм щытыкIэ гугъу иригъэува сабийхэм икIи махуэшхуэхэм деж яхохьэ, тыгъэхэмкIэ ягъэгуфIэ.

 

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ