ИГИ КЕСЕК ЖЕРГЕ ОТ ТЮШГЕНДИ

Россейни МЧС-ни регионда бёлюмюнден билдиргенлерича, 2023 жылны аллындан башлап от тюшгени бла байламлы 400 болум эсепленнгенди. Аланы 52-си адамла жашагъан жерледиле, иги кесеги уа къургъакъ кырдык кюйдюрюлгени ючюн болгъандыла. Бир адам къутхарылгъанды, 50 адам къоркъуулу жерледен чыгъарылгъандыла, 19 инсан жаралы болгъандыла, тёртеулен да ёлгендиле. 72 миллион сом багъасына мюлк сакъланнганды. 

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы биринчи сылтауу – инсан кесиди. Уллу кёллюлюкню, жорукълагъа эс этмеуню, эссизликни хатасындан адамлагъа, мюлклеге да къоркъуу чыгъады. Аны ючюн электро эм жылыу берген оборудование бла кюрешген хар заманда да къоркъуусузлукъгъа сакъ болургъа тийишлиди.

Къургъакъ кырдыкны кюйдюргенде жорукъланы бузгъанлары ючюн адамлагъа 11 протокол жарашдырылгъанды, терсленнген адамла барысы да административ жууаплылыкъгъа тартылгъандыла. Эсигизде болсун: ёртен жашау журтлагъа, юйлеге, агъачлагъа да кёчерге, уллу заран салыргъа, неден да аманы уа, ёлюмге келтирирге боллукъду.

Бу шартла бла байламлы МЧС эсге салады:

- бузугъу болгъан электропроводка бла бир заманда да хайырланмагъыз, электрообогревательлени салгъанда жорукъланы окъугъуз;

- жандырылгъан электро эм газ приборланы къараусуз къоймагъыз;

-  гитче сабийлени кеслерин къоймагъыз, алагъа от бла ойнаргъа жарамагъанын ангылатыгъыз, электроприборла эм газ оборудование бла хайырланыуну жорукъларын билдиригиз;

- печьни бла ожакъланы таза тутугъуз;

- жатхан жеригизде тютюн ичмегиз.

Къыйын болумгъа тюшген эсегиз неда от ёчюлтюучюлени болушлукълары керек эсе, экстренный службаны чакъырыгъыз, аны номери - «101».

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.