ИГИ КЕСЕК ЖЕРГЕ ОТ ТЮШГЕНДИ

Россейни МЧС-ни регионда бёлюмюнден билдиргенлерича, 2023 жылны аллындан башлап от тюшгени бла байламлы 400 болум эсепленнгенди. Аланы 52-си адамла жашагъан жерледиле, иги кесеги уа къургъакъ кырдык кюйдюрюлгени ючюн болгъандыла. Бир адам къутхарылгъанды, 50 адам къоркъуулу жерледен чыгъарылгъандыла, 19 инсан жаралы болгъандыла, тёртеулен да ёлгендиле. 72 миллион сом багъасына мюлк сакъланнганды. 

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы биринчи сылтауу – инсан кесиди. Уллу кёллюлюкню, жорукълагъа эс этмеуню, эссизликни хатасындан адамлагъа, мюлклеге да къоркъуу чыгъады. Аны ючюн электро эм жылыу берген оборудование бла кюрешген хар заманда да къоркъуусузлукъгъа сакъ болургъа тийишлиди.

Къургъакъ кырдыкны кюйдюргенде жорукъланы бузгъанлары ючюн адамлагъа 11 протокол жарашдырылгъанды, терсленнген адамла барысы да административ жууаплылыкъгъа тартылгъандыла. Эсигизде болсун: ёртен жашау журтлагъа, юйлеге, агъачлагъа да кёчерге, уллу заран салыргъа, неден да аманы уа, ёлюмге келтирирге боллукъду.

Бу шартла бла байламлы МЧС эсге салады:

- бузугъу болгъан электропроводка бла бир заманда да хайырланмагъыз, электрообогревательлени салгъанда жорукъланы окъугъуз;

- жандырылгъан электро эм газ приборланы къараусуз къоймагъыз;

-  гитче сабийлени кеслерин къоймагъыз, алагъа от бла ойнаргъа жарамагъанын ангылатыгъыз, электроприборла эм газ оборудование бла хайырланыуну жорукъларын билдиригиз;

- печьни бла ожакъланы таза тутугъуз;

- жатхан жеригизде тютюн ичмегиз.

Къыйын болумгъа тюшген эсегиз неда от ёчюлтюучюлени болушлукълары керек эсе, экстренный службаны чакъырыгъыз, аны номери - «101».

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.