КЪАФЭМ И МАХУЭШХУЭ

Къафэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ, Музыкэ къэрал театрым концерт гукъинэж щитащ къэфакIуэхэм я урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм пашэ щыхъуа, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым. Гупым и художественнэ уна­фэщIыр КъБР-м гъуазджэ­хэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Едыджщ. Пшыхьыр иригъэкIуэкIащ Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм и режиссёр нэхъыщхьэ Гумэ Маринэ. 

Къафэм и дунейпсо махуэм иращIэкIа пшыхь гуапэм зыкърагъэхьэлIат къафэр фIыуэ зылъагъу нэхъыжьхэми нэхъыщIэхэми. Концертыр къызэIуахащ пасэрей адыгэ цIыхубэ ­къафэжькIэ. Абы къыкIэлъыкIуащ куэдым фIыуэ ялъагъу удж хэш, удж пыху, ислъэмей, лъапэрышэ, зэныбжьэгъуищым я къафэхэр. 
Къыхэгъэщыпхъэщ, КъБР-м и цIыхубэ артист, пшынауэ цIэрыIуэ Сэхъу Хьэсэн гупым и пшы­науэ цIыкIухэри пшыхьым зэрыхуигъэхьэзырар. Къафэм къыдэкIуэу, ахэр пшынэмрэ бэрэба­нымри зэрыхуэIэзэр умыгъэщIэгъуэн плъэ­кIыртэкъым.
- Фи пщыхьэщхьэ фIыуэ ди ныбжьэгъухэ, хьэщIэ лъапIэхэ! Нобэ Къафэм и махуэшхуэщ! Ныщхьэбэрей пшыхьым зэхуишэсащ ансамб­лым хэт ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэр, ныб­жьэгъухэр, зэгуэр мы гупым хэтахэр, къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIым иригушхуэхэр, - жиIащ КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор. - Республикэм щекIуэкI махуэшхуэхэр, пшыхьхэр ягъэдахэ, ­дуней псом къыщацIыхуа ансамбль цIэрыIуэ­-хэм хуэдэу. Аращи, цIыкIухэми ахэр зи гъэсэн­хэми ехъулIэныгъэхэр яIэну ди гуапэщ!
Езауэ Анзор зи унафэщI министерствэм ­къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъыр иритащ «Вагъуэ цIыкIу» ансамблым, абы и унафэщI Къурашэ Едыдж - щIыхь тхылъыр. 
Пшыхьыр ягъэдэхащ «Вагъуэ цIыкIу» ансамблым и ныбжьэгъухэми: къафэмкIэ щапхъэу ­къалъыта, урысейпсо, дунейпсо зэ­пеуэхэм па­-шэ щыхъуа, Гран-при саугъэтыр къэзы­хьа, ­Вахромеевэ Наталье зи художест­веннэ уна­-фэщI «Ассорти» ансамблым (Прох­ладнэ къалэ), ­КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ Романихинэ Иринэ зи художест­веннэ унафэщI «Каллисто» театрым. 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.