«Къэббалъкъгипс»-р къызэIуахыж

«Эко-Золопродукт» IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыщхьэ Исмайылов Фархад КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэ­жьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. А компанием и ­мылъку хилъхьэнущ «Къэббалъкъгипс» заводым и лэжьыгъэр зэтеублэжыным. Абы теухуа зэпсэлъэныгъэхэр нэгъабэ ­лъандэрэ ирагъэкIуэкIащ.

«Заводым мыхьэнэшхуэ иIэщ ди щIы­налъэм и экономикэми къэралым и ухуэ­ныгъэ IэнатIэми зиужьынымкIи. Абы и лэ­жьыгъэр зэтеублэжыным республикэм и ­бюджетым хэхъуэ къызэрыхуихьынум къи­щынэмыщIауэ, IэнатIэкIэ цIыхухэр къызэгъэпэщынымкIи щхьэпагъышхуэ иIэнущ, - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек.
НэхъапэкIэ КIуэкIуэ Казбек жиIауэ щытащ щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу зи лэжьыгъэр къызэтеувыIауэ пIалъэ кIыхькIэ щыта IуэхущIапIэхэр къызэIухыжынымкIэ республикэм Iуэхугъуэ пыухыкIахэр зэры­щрагъэкIуэкIыр. Апхуэдэу, псалъэм папщIэ, ирагъэжьэжащ Налшык дэт макарон щащI фабрикэр, Шэджэм щыIэ абдж къыщыщIагъэкI заводыр.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ зэман гъунэгъум къриубыдэу заводым зэрызиужьы­нум. Фигу къэдгъэкIыжынщи, предприятэм иIэжщ езым и гипс къыщIэхыпIэ. Исмайылов Фархад зэрыжиIамкIэ, заводым и оборудованэхэр къэгъэщIэрэщIэжын хуейщ, ап­хуэдэуи къыщIэхыпIэр зыхуей хуэгъэзэжауэ абы и ухуэныгъэ хъугъуэфIыгъуэхэм зэре­лэ­жьыну щIыкIэхэри зэтеублэжыпхъэщ. Инвесторым къызэригъэлъэгъуамкIэ, илъэсым ­къриубыдэу лэжьыгъэ IэнатIэу 200 къызэрагъэпэщынущ, адэкIэ абы хэхъуэурэ кIуэнущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 10:05

ЛИМФОМЭМ ЗЫЩЫФХЪУМЭ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь.

23.09.2023 - 09:25

И АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И ШЭРЫУАГЪЫР Я ГУМ ДОХЬЭ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ.

22.09.2023 - 15:18

ПСЫ ЗЫЩIАГЪЭЛЪАДЭ ЩIЫХЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гект

22.09.2023 - 12:35

ДАЛИ И ДАМЫГЪЭХЭР

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. Дали дихьэхыу иджу щытащ психоанализ щIэныгъэр.

22.09.2023 - 09:03

РЕСПУБЛИКЭМ И ХАБЗЭХЪУМЭХЭР ТОКIУЭ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ.