«Къэббалъкъгипс»-р къызэIуахыж

«Эко-Золопродукт» IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыщхьэ Исмайылов Фархад КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэ­жьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. А компанием и ­мылъку хилъхьэнущ «Къэббалъкъгипс» заводым и лэжьыгъэр зэтеублэжыным. Абы теухуа зэпсэлъэныгъэхэр нэгъабэ ­лъандэрэ ирагъэкIуэкIащ.

«Заводым мыхьэнэшхуэ иIэщ ди щIы­налъэм и экономикэми къэралым и ухуэ­ныгъэ IэнатIэми зиужьынымкIи. Абы и лэ­жьыгъэр зэтеублэжыным республикэм и ­бюджетым хэхъуэ къызэрыхуихьынум къи­щынэмыщIауэ, IэнатIэкIэ цIыхухэр къызэгъэпэщынымкIи щхьэпагъышхуэ иIэнущ, - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек.
НэхъапэкIэ КIуэкIуэ Казбек жиIауэ щытащ щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу зи лэжьыгъэр къызэтеувыIауэ пIалъэ кIыхькIэ щыта IуэхущIапIэхэр къызэIухыжынымкIэ республикэм Iуэхугъуэ пыухыкIахэр зэры­щрагъэкIуэкIыр. Апхуэдэу, псалъэм папщIэ, ирагъэжьэжащ Налшык дэт макарон щащI фабрикэр, Шэджэм щыIэ абдж къыщыщIагъэкI заводыр.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ зэман гъунэгъум къриубыдэу заводым зэрызиужьы­нум. Фигу къэдгъэкIыжынщи, предприятэм иIэжщ езым и гипс къыщIэхыпIэ. Исмайылов Фархад зэрыжиIамкIэ, заводым и оборудованэхэр къэгъэщIэрэщIэжын хуейщ, ап­хуэдэуи къыщIэхыпIэр зыхуей хуэгъэзэжауэ абы и ухуэныгъэ хъугъуэфIыгъуэхэм зэре­лэ­жьыну щIыкIэхэри зэтеублэжыпхъэщ. Инвесторым къызэригъэлъэгъуамкIэ, илъэсым ­къриубыдэу лэжьыгъэ IэнатIэу 200 къызэрагъэпэщынущ, адэкIэ абы хэхъуэурэ кIуэнущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ

18.07.2024 - 09:17

Къэбэрдей уэрамым и тхыдэмрэ нобэмрэ

Налшык къалэм и уэрам нэхъыщхьэу щытар, куэ­дым зэращIэжщи, Къэбэрдей уэрамырщ. 

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.