«Къэббалъкъгипс»-р къызэIуахыж

«Эко-Золопродукт» IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыщхьэ Исмайылов Фархад КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэ­жьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. А компанием и ­мылъку хилъхьэнущ «Къэббалъкъгипс» заводым и лэжьыгъэр зэтеублэжыным. Абы теухуа зэпсэлъэныгъэхэр нэгъабэ ­лъандэрэ ирагъэкIуэкIащ.

«Заводым мыхьэнэшхуэ иIэщ ди щIы­налъэм и экономикэми къэралым и ухуэ­ныгъэ IэнатIэми зиужьынымкIи. Абы и лэ­жьыгъэр зэтеублэжыным республикэм и ­бюджетым хэхъуэ къызэрыхуихьынум къи­щынэмыщIауэ, IэнатIэкIэ цIыхухэр къызэгъэпэщынымкIи щхьэпагъышхуэ иIэнущ, - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек.
НэхъапэкIэ КIуэкIуэ Казбек жиIауэ щытащ щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу зи лэжьыгъэр къызэтеувыIауэ пIалъэ кIыхькIэ щыта IуэхущIапIэхэр къызэIухыжынымкIэ республикэм Iуэхугъуэ пыухыкIахэр зэры­щрагъэкIуэкIыр. Апхуэдэу, псалъэм папщIэ, ирагъэжьэжащ Налшык дэт макарон щащI фабрикэр, Шэджэм щыIэ абдж къыщыщIагъэкI заводыр.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ зэман гъунэгъум къриубыдэу заводым зэрызиужьы­нум. Фигу къэдгъэкIыжынщи, предприятэм иIэжщ езым и гипс къыщIэхыпIэ. Исмайылов Фархад зэрыжиIамкIэ, заводым и оборудованэхэр къэгъэщIэрэщIэжын хуейщ, ап­хуэдэуи къыщIэхыпIэр зыхуей хуэгъэзэжауэ абы и ухуэныгъэ хъугъуэфIыгъуэхэм зэре­лэ­жьыну щIыкIэхэри зэтеублэжыпхъэщ. Инвесторым къызэригъэлъэгъуамкIэ, илъэсым ­къриубыдэу лэжьыгъэ IэнатIэу 200 къызэрагъэпэщынущ, адэкIэ абы хэхъуэурэ кIуэнущ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.06.2023 - 09:14

ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр.

02.06.2023 - 09:13

ХЪУМПIЭЦIЭДЖХЭМ Я БГЫР ЩIЭПСЫГЪУЭР

Алтай таурыхъ

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ