БИЛИМЛЕРИН АЙНЫТЫРГЪА ИТИНЕДИЛЕ

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина регионда ыйыкъны чеклеринде Нальчикни 11-чи школуну 7-чи классларыны окъуучулары  бла финанс билимни дерсин бардыргъанды. 

- Ёсюп келген тёлюге ахчаны ишлеу, жыйыу эм инвестициялагъа салыу жаны бла билим, аланы финанс жумушлагъа тюз багъа берирге юйретиу экономика жаны бла артыкъда магъаналыды. Россейни жаш инсанларын ахчаларына аяулу башчылыкъ этиуге хазырлап, налогланы тёлеуню кереклисин ангылатып, къыралыбызны келир кезиуде финанс культурасын айнытыргъа себеплик этебиз,-дегенди ол. 

 Депутатны айтханына кёре, партияны халкъ программасыны «Единая Россия бла  финанс билим» проектине сейир уллуду. Аны чеклеринде уа депутатла къыралда школланы тамата классларыны 80 мингден аслам окъуучусуна 1,7 мингден кёп дерс бергендиле. «Жаш адамла бу соруулагъа энчи эс бурадыла. Сёзге,  КъМР-ни школларыны тамата классларыны бла колледжлерини окъуучулары финанс билимни дерслерине онлайн халда тири къатышадыла. 2022 жылда алагъа республиканы битеу школлары, колледжлери, техникумлары къошулгъандыла.

Жайда эм кюз артында сессияланы кезиуюнде жаш адамла онлайн халда дерслеге 98 минг кере къарагъандыла»,-деп къошханды Виктория Родина.

 

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.