БИЛИМЛЕРИН АЙНЫТЫРГЪА ИТИНЕДИЛЕ

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина регионда ыйыкъны чеклеринде Нальчикни 11-чи школуну 7-чи классларыны окъуучулары  бла финанс билимни дерсин бардыргъанды. 

- Ёсюп келген тёлюге ахчаны ишлеу, жыйыу эм инвестициялагъа салыу жаны бла билим, аланы финанс жумушлагъа тюз багъа берирге юйретиу экономика жаны бла артыкъда магъаналыды. Россейни жаш инсанларын ахчаларына аяулу башчылыкъ этиуге хазырлап, налогланы тёлеуню кереклисин ангылатып, къыралыбызны келир кезиуде финанс культурасын айнытыргъа себеплик этебиз,-дегенди ол. 

 Депутатны айтханына кёре, партияны халкъ программасыны «Единая Россия бла  финанс билим» проектине сейир уллуду. Аны чеклеринде уа депутатла къыралда школланы тамата классларыны 80 мингден аслам окъуучусуна 1,7 мингден кёп дерс бергендиле. «Жаш адамла бу соруулагъа энчи эс бурадыла. Сёзге,  КъМР-ни школларыны тамата классларыны бла колледжлерини окъуучулары финанс билимни дерслерине онлайн халда тири къатышадыла. 2022 жылда алагъа республиканы битеу школлары, колледжлери, техникумлары къошулгъандыла.

Жайда эм кюз артында сессияланы кезиуюнде жаш адамла онлайн халда дерслеге 98 минг кере къарагъандыла»,-деп къошханды Виктория Родина.

 

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.