«Ёмюрлюк отла» байрамгъа хазырдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери Къабарты-Малкъарда битеу да 38 Ёмюрлюк от эсгертмеледе ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этип чыкъгъандыла. Уллу байрам башланырны аллында газ ызлагъа энтта да эки быллай эсгертме къошхандыла, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Кременчуг-Константиновское элде Уллу Ата журт урушда жанларын берген аскерчилерибизге аталгъан эсгертме комплексни газ ызлагъа къошуу жумушну компанияда жик-жиги бла тамамлагъандыла. Специалистле аны проектин болжалгъа салмай жарашдыргъандыла, жарым жюз метр чакълы быргъыланы да орнатхандыла. Энди бу жулдуз маталлы ишленнген эсгертмеде от кече, кюн да жаннганлай турлукъду.

Компания дагъыда Огъары Акъбашда Ёмюрлюкню отун ызлагъа къошханды. Энди ары кёк отлукъ баллондан угъай, ара быргъыдан келеди.

«Быллай эсгертмелеге биз не заманда да энчи къарайбыз. Бу ишибизни даражалыгъа санайбыз, анга бийик магъана беребиз. Ата журтубузну къоруулай жанларын бергенлени эсибизде тутханлай, ала бла ёхтемленип да турлукъбуз», - дегенди «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны башчысы Залим Вороков.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.