«Ёмюрлюк отла» байрамгъа хазырдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери Къабарты-Малкъарда битеу да 38 Ёмюрлюк от эсгертмеледе ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этип чыкъгъандыла. Уллу байрам башланырны аллында газ ызлагъа энтта да эки быллай эсгертме къошхандыла, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Кременчуг-Константиновское элде Уллу Ата журт урушда жанларын берген аскерчилерибизге аталгъан эсгертме комплексни газ ызлагъа къошуу жумушну компанияда жик-жиги бла тамамлагъандыла. Специалистле аны проектин болжалгъа салмай жарашдыргъандыла, жарым жюз метр чакълы быргъыланы да орнатхандыла. Энди бу жулдуз маталлы ишленнген эсгертмеде от кече, кюн да жаннганлай турлукъду.

Компания дагъыда Огъары Акъбашда Ёмюрлюкню отун ызлагъа къошханды. Энди ары кёк отлукъ баллондан угъай, ара быргъыдан келеди.

«Быллай эсгертмелеге биз не заманда да энчи къарайбыз. Бу ишибизни даражалыгъа санайбыз, анга бийик магъана беребиз. Ата журтубузну къоруулай жанларын бергенлени эсибизде тутханлай, ала бла ёхтемленип да турлукъбуз», - дегенди «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны башчысы Залим Вороков.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.