ХАТАЛЫ КЪУМУРСХАДАН БАХЧАЛАНЫ КЪОРУУЛАРЧА

Быйыл Къабарты-Малкъарда  сенгирчкеледен  бахчаланы сакъларча  тийишли ишлеге республикалы бюджетден эки миллион сом бёлюнюрюкдю.  Анга 2075 гектар чакълы бирде  химикатла чачдырылырча мадар этилликди, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

 Эсге сала айтсакъ, сенгирчке жутлугъу бла битимлеге уллу заран салгъан къумурсхагъа саналады. Аны бла бирге терк жайылады, жерден жерге кёче, къысха заманны ичинде  танг кесек жерни бийлейди.  Бирде ачлыкълары бла  бахчаланы  жокъну орунуна жетдиредиле.  Ол себепден  алагъа  къажау турурча  эм игиси заманында профилактика жумушла бардырылсала  игиди.

Ахча болушлукъну хайыры, тийишли ишлени заманында тамамларгъа,  керек болса, энчи бир  къоркъуулу жерге  оператив халда эс бурургъа  онг табыллыкъды. Быллай ишлени баш магъанасы   жерчиликде уруннганланы уллу къоранчладан кери этергеди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.