ХАТАЛЫ КЪУМУРСХАДАН БАХЧАЛАНЫ КЪОРУУЛАРЧА

Быйыл Къабарты-Малкъарда  сенгирчкеледен  бахчаланы сакъларча  тийишли ишлеге республикалы бюджетден эки миллион сом бёлюнюрюкдю.  Анга 2075 гектар чакълы бирде  химикатла чачдырылырча мадар этилликди, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

 Эсге сала айтсакъ, сенгирчке жутлугъу бла битимлеге уллу заран салгъан къумурсхагъа саналады. Аны бла бирге терк жайылады, жерден жерге кёче, къысха заманны ичинде  танг кесек жерни бийлейди.  Бирде ачлыкълары бла  бахчаланы  жокъну орунуна жетдиредиле.  Ол себепден  алагъа  къажау турурча  эм игиси заманында профилактика жумушла бардырылсала  игиди.

Ахча болушлукъну хайыры, тийишли ишлени заманында тамамларгъа,  керек болса, энчи бир  къоркъуулу жерге  оператив халда эс бурургъа  онг табыллыкъды. Быллай ишлени баш магъанасы   жерчиликде уруннганланы уллу къоранчладан кери этергеди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.