«Дунейр збгынауэ фи мыгугъэ»

Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ,

Дунейр збгынауэ фи мыгугъэ.

ЗылI къимыгъащIэ сэ згъэщIами,

Сыт щыгъуи гъащIэр

си щIэщыгъуэщ.

КI. А.

Къэбэрдей лирикэм зезыгъэузэщIа, абы зи лъагъуэ бгъуфIэ щыпхызыша тха­кIуэ, усакIуэ, драматург, публицист, лъэп­къылI пажэ КIыщокъуэ Алим къы­зэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.

Адыгэм и блэкIар къытещыжу КIы­щокъуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «Хъуэпсэгъуэ нур», «Мазэ ныкъуэ щхъуантIэ», «Щы­нэхужьыкъуэ», «Нал къута», «Лъап­сэ» тхыгъэ купщIафIэхэм хэт щымыгъуа­зэр?! Лъэпкъым, бзэм, хабзэм, цIыху зэху­щытыкIэм теухуа и усэ курыххэм язы­хэз гукIэ зымыщIи щыIэуи фIэщщIы­гъуейщ.

КIыщокъуэ Алим и тхыгъэхэр къулей ящI и гъащIэ купщIафIэм, щалъхуа лIэ­щIыгъуэм екIуэкIа Iуэхугъуэхэм жы­джэ­ру зэрыхэтам. Абы Хэку зауэш­хуэм лIы­хъу­жьыгъэ къыщигъэлъэгъуащ.

Республикэм и Министрхэм я Советым и УнафэщIым и къуэдзэу, коммунист ­партым и обкомым и секретару лэжьащ. 1959 гъэм къыщыщIэ­дзауэ КъБАССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэ­ныгъэм и унафэ­щIу, СССР-м и Литфондым и тхьэмадэу щытащ. Совет Союз къэ­ралышхуэм и щэнхабзэм и лэжьакIуэ нэхъ цIэрыIуэхэм, нэхъ зэфIэкIышхуэ дыдэ зыбгъэдэлъхэм ар хабжэрт, тхакIуэхэм я дунейпсо зэгу­хьэныгъэ щхьэхуэхэм я уна­фэщIхэм ящыщт.

Зауэм хахуэу зэрыхэтам, и IэнатIэ лъагэ­хэм хьэлэлу зэрыбгъэдэтам, къихьа твор­ческэ ехъулIэныгъэхэм пэкIуэу, ­СССР-м, нэгъуэщI къэралхэм я орден, медаль куэд къыхуагъэфэщат, КIыщо­къуэм Социалист Лэжьыгъэм и ЛIы­-хъужь цIэ лъапIэр къыфIащат. КъБР-м и цIыху­бэ усакIуэт, Урысейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым я Къэрал саугъэтхэм я лауреатт.

Ауэ езы Алим дежкIэ а цIэ лъапIэ псоми ефIэкIырт къызыхэкIа лъэпкъым къыхуищI пщIэр.

«Си гъащIэ ябгэр щызухынум, шы жэр сытесу среух» псалъэхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа тхакIуэ гуащIафIэм литературэм и шагъдий игъэIурыщIар нобэми лъэрыхьщ.

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.