Экономикэм зрагъэужь

КIуэкIуэ Казбек хэтащ КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерст­вэм и коллегием и зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ 2022 гъэм зэфIагъэкIахэмрэ дяпэкIэ зэ­лэ­жьы­нухэмрэ. 

Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ министр Рахаев Борис жиIащ мак­роэкономикэ и лъэныкъуэкIэ яIэ зэ­фIэкIыр нэгъабэ зэрырагъэфIэ­кIуар. 
Республикэм и ВРП-р сом мелард 242-рэ хъуащ, ар проценти 3,8-кIэ нэхъыбэщ 2021 гъэм нэхърэ. Хьэп­шыпу ящар, лэжьыгъэу зэфIахар, Iуэхутхьэбзэу ящIар зэхэплъхьэмэ, сом мелард 58-рэ и уасэ мэхъу. 
Мылъку нэхъыщхьэм инвестицэу сом мелард 57,8-рэ къыхалъхьащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ пIалъэм еплъытмэ, проценти 104,5-рэ мэхъу. Сатум къихь хэхъуэр хэпщIыкIыу ­нэхъыбэщ, туристу нэгъабэ цIыху мелуан 1,2-рэ республикэм щы­хьэщIащ, ар процент 11,7-кIэ нэхъыбэщ 2021-м хьэщIэу диIам нэхъ­рэ. 
Хьэрычэт  мащIэмрэ курытымрэ экономикэм и Iыхьэ нэхъ мыхьэнэ зиIэхэм ящыщу щытщ иджыри. Апхуэдэу иджыпсту ди хэгъэгум щолажьэ цIыху 19 378-рэ, езыхэм я щхьэ хьэрычэт хуащIэж цIыху 55 926-м. Къапщтэмэ, хьэрычэт Iуэ-  хум пэрытщ цIыху мини 102-м                 щIигъу. 
Хьэрычэт мащIэмрэ курытымрэ зегъэужьынымкIэ сэбэп ­мэхъу «Малое и среднее предприниматель­ст­во и поддержка индивидуальной пред­принимательской ини­циативы» лъэпкъ проектыр, ­КъБР-м и ШэсыпIэ фондыр, КБР-м Хьэрычэт мащIэмрэ курытымрэ кредит етынымкIэ фондыр, Хьэ­рычэты­щIэ­хэм защIэгъэ­къуэнымкIэ центрыр. Ди респуб­ликэм бизнес-инкубатори 6 щолажьэ, резидент 76-рэ хэту, абы­хэм лэжьапIэ IэнатIэу 335-рэ яIэщ. А псом къищынэмы­щIауэ, къэралымрэ щIыналъэмрэ къазэ­ры­дэ­Iэпыкъу щIыкIэм нэхъри зрагъэужь. Ар псом япэу Iуэхутхьэбзэ зэмы­лIэу­жьыгъуэу 333-рэ къы­щыпхуащIэ МФЦ-рщ.
Лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа хъун папщIэ республикэм къы­Iэрыхьащ сом мелард 14,8-рэ. Ахэр гъэзэ­щIэнымкIэ Урысейм щыяпэ щIыналъипщIым Къэбэрдей-Балъкъэрыр хохьэ. 
КIуэкIуэ Казбек къулыкъущIэхэм яжриIащ министерствэм япэ иригъэщын хуей Iуэхугъуэхэр. Апхуэ-дэуи хьэрычэт мащIэмрэ ку­ры­тымрэ  дяпэкIи зегъэужьын зэры­хуейр, дэф­тэру зэIэпахыр ­нэхъ мащIэ зэ­ры­щIыпхъэр къыхигъэщащ. «Iуэ­хур зэрефIэкIуам нэ­ры­лъагъуу щыхьэт техъуэ щыIэщ. Ауэ дяпэкIи елэжьыпхъэщ экономикэм нэхъри зезыгъэужьыну щыIэ псоми. ЭкономикэмкIэ министерствэм ныбжькIэ щIалэ IэщIагъэлI куэд щолажьэ, абыхэм я Iэзагъым хэгъэ­хъуэн, езы къулыкъущIапIэм и лэ­жьыгъэр нэхъри егъэфIэкIуэн хуейщ», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.