ПУТИНЫМРЭ СИРЭ Я ЗЭХУЭЗЭМ КЪЭРАЛИТIЫР КУЭДКIЭ ЩОГУГЪ

ЛIыщхьитIыр Москва щызэхуэзэным ипэ къихуэу, гъатхэпэм и 19-м, «Жэньминь жибао» газетым къытридзащ Путин Владимир и тхыгъэ «Урысеймрэ Китаймрэ зэкъуэту я къэкIуэнум толажьэ» фIэщыгъэм щIэту. А тхыгъэр япэщIыкIэ Кремлым и сайтым къралъхьащ. Ар теухуащ Китаймрэ Урысеймрэ зэхуаIэ хъуа щытыкIэм, апхуэдэуи, Украинэм ехьэлIа зауэмрэ зэныкъуэкъумрэ зэфIэхыным ехьэлIауэ Китайм и Iуэху еплъыкIэм.
Путиным къыхигъэщащ шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным гулъытэшхуэ хуэщIын зэрыхуейр, сыт хуэдэ зэныкъуэкъури дипломатие IэмалкIэ зэфIихыну Урысейр зэрыхьэзырыр, НАТО-м ар къызэрызэпиудыр, ауэ Украинэм и къэкIуэнур зэлъытар мамырыгъэр и тегъэщIапIэу зэращIылIэну зэгурыIуэныгъэхэр арауэ зэрыщытыр.
Украинэм щекIуэкI зэныкъуэкъур КъухьэпIэм дунейпсо утыкухэм бжьыпэр щиIыгъын папщIэ къызэригъэсэбэпыр, ар къемызэгъщ жеIэ УФ-м и Президентым.
«Российская газета», «РИА Новости» газетхэм Гъатхэпэм и 20-м къытехуащ Китайм и Iэтащхьэ Цзиньпин Си УФ-м къыщIэкIуэр щызэпкърыха тхыгъи. Ар нэхъыбэу теухуащ экономикэм, апхуэдэуи инвестицэ и лъэныкъуэкIэ къэралитIыр зэрызэдэлэжьэнум, зэрызаужьынум.
Цзиньпин Си зэрыжиIэмкIэ, къэралитIым я зэхущытыкIэр егъэфIэкIуэн папщIэ, ахэр жыджэру зэрызэдэлэжьэнум шэч къытрихьэркъым. Абы и тегъэщIапIэщ УФ-ми Китайми я Iуэху еплъыкIэ куэдыр зэрызэтехуэм, дунейпсо утыкум зэкъуэту зэрыщызэдэлажьэр.
Гъатхэпэм и 20-м Москва къэкIуа китай Iэтащхьэр дыгъуасэ ежьэжащ. УнафэщIхэм зэращIылIа зэгурыIуэныгъэхэр лъэныкъуитIми къазэрыхуэщхьэпэнум шэч хэлъкъым. 
Дуней псом щыкIэлъыплъащ Путинымрэ Цзиньпинрэ я зэIущIэр зэрекIуэкIам. Абы кърикIуахэр дяпэкIэщ къыщапщытэжынур, ауэ, Вашингтон къыщыдэкI «The Hill» политикэ газет цIэрыIуэм и обозреватель Митчелл Эллен къилъытащ Цзиньпин Си Москва къакIуэу Путин Владимир къызэрыхуэзар США-мрэ абы и лъэныкъуэ къэралхэмрэ яхуэгъэза бэнэныгъэу. КъухьэпIэ къэралхэм сыт хуэдэ еплъыкIэ яIэжынуми хуитыжщ, ауэ, шэч зыхэмылъыжырщи, ди къэралымрэ Китаймрэ зэкъуэтмэ, сыт хуэдэ щытыкIэ гугъуми къызэрикIыфынур мы зэманым гурыIуэгъуэщ. 
 

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ