ГАЗ БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАН ТАМАМЛАНАДЫЛА

Нальчикде «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм «Газпром газораспределение Нальчик» биригиулени кёк отлукъ бла байламлы соруулагъа къарагъан  бир арасы былтыргъа  ишин эсеплегенди. 

Сагъынылгъан кезиуде арагъа тюрлю-тюрлю соруулары бла 68 мингден аслам адам сёлешгенди.  Орта эсеп бла алып айтханда, операторлагъа кюннге 250 тилекге къараргъа тюшеди.  Аланы танг  кесеги  Нальчик шахар округда, Чегем, Прохладна эм терек Терек районлада жашагъанладыла.

Аны бла бирге айны ахырында кёк отлукъ ючюн тёлерге заман жетсе,  кюннге  беш жюзден артыкъ адам сёлеширге болады.  Аланы  кёбюсю эсеплеген приборланы ишлерин жаратмагъанла, алышыргъа  заманлары жетгенле,   газ оборудованияларыны техника болумларын тинтирча заявка берирге излегенледиле. Андан  къалса  газ приборлары бузулгъанын  билдиредиле. Анга къарарча   мычымай оператив-дежурный къауумгъа буюрулады.

-  Арада бюгюннгю излемлеге келишген корпоратив ёлчемле, бийик технологияла эм «бир терезе» амал хайырланады.  Мында республиканы инсанлары газ ызгъа къошулурча, техника документацияларын жарашдырырча,  ремонт этерча, оборудованияларын  алышырча жумушланы, хайырланылгъан кёк отлукъ ючюн тёлеулени эм башха ишлени да тамамлаяллыкъдыла,- дейди   «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм  «Газпром газораспределение Нальчик» биригулени таматалары Залим Вороков.

 «Газпром межрегионгаз» биригиуню офисинде «къызыу ыз» да  ишлейди.  Бир тюрлю сорууу болгъан неда эсгертиу керекли  ары бу телефон номерге сёлеширге боллукъду: 8-800-100-09-04.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан