ГАЗ БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАН ТАМАМЛАНАДЫЛА

Нальчикде «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм «Газпром газораспределение Нальчик» биригиулени кёк отлукъ бла байламлы соруулагъа къарагъан  бир арасы былтыргъа  ишин эсеплегенди. 

Сагъынылгъан кезиуде арагъа тюрлю-тюрлю соруулары бла 68 мингден аслам адам сёлешгенди.  Орта эсеп бла алып айтханда, операторлагъа кюннге 250 тилекге къараргъа тюшеди.  Аланы танг  кесеги  Нальчик шахар округда, Чегем, Прохладна эм терек Терек районлада жашагъанладыла.

Аны бла бирге айны ахырында кёк отлукъ ючюн тёлерге заман жетсе,  кюннге  беш жюзден артыкъ адам сёлеширге болады.  Аланы  кёбюсю эсеплеген приборланы ишлерин жаратмагъанла, алышыргъа  заманлары жетгенле,   газ оборудованияларыны техника болумларын тинтирча заявка берирге излегенледиле. Андан  къалса  газ приборлары бузулгъанын  билдиредиле. Анга къарарча   мычымай оператив-дежурный къауумгъа буюрулады.

-  Арада бюгюннгю излемлеге келишген корпоратив ёлчемле, бийик технологияла эм «бир терезе» амал хайырланады.  Мында республиканы инсанлары газ ызгъа къошулурча, техника документацияларын жарашдырырча,  ремонт этерча, оборудованияларын  алышырча жумушланы, хайырланылгъан кёк отлукъ ючюн тёлеулени эм башха ишлени да тамамлаяллыкъдыла,- дейди   «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм  «Газпром газораспределение Нальчик» биригулени таматалары Залим Вороков.

 «Газпром межрегионгаз» биригиуню офисинде «къызыу ыз» да  ишлейди.  Бир тюрлю сорууу болгъан неда эсгертиу керекли  ары бу телефон номерге сёлеширге боллукъду: 8-800-100-09-04.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар