ГАЗ БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖУМУШЛАН ТАМАМЛАНАДЫЛА

Нальчикде «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм «Газпром газораспределение Нальчик» биригиулени кёк отлукъ бла байламлы соруулагъа къарагъан  бир арасы былтыргъа  ишин эсеплегенди. 

Сагъынылгъан кезиуде арагъа тюрлю-тюрлю соруулары бла 68 мингден аслам адам сёлешгенди.  Орта эсеп бла алып айтханда, операторлагъа кюннге 250 тилекге къараргъа тюшеди.  Аланы танг  кесеги  Нальчик шахар округда, Чегем, Прохладна эм терек Терек районлада жашагъанладыла.

Аны бла бирге айны ахырында кёк отлукъ ючюн тёлерге заман жетсе,  кюннге  беш жюзден артыкъ адам сёлеширге болады.  Аланы  кёбюсю эсеплеген приборланы ишлерин жаратмагъанла, алышыргъа  заманлары жетгенле,   газ оборудованияларыны техника болумларын тинтирча заявка берирге излегенледиле. Андан  къалса  газ приборлары бузулгъанын  билдиредиле. Анга къарарча   мычымай оператив-дежурный къауумгъа буюрулады.

-  Арада бюгюннгю излемлеге келишген корпоратив ёлчемле, бийик технологияла эм «бир терезе» амал хайырланады.  Мында республиканы инсанлары газ ызгъа къошулурча, техника документацияларын жарашдырырча,  ремонт этерча, оборудованияларын  алышырча жумушланы, хайырланылгъан кёк отлукъ ючюн тёлеулени эм башха ишлени да тамамлаяллыкъдыла,- дейди   «Газпром межрегионгаз Нальчик» эм  «Газпром газораспределение Нальчик» биригулени таматалары Залим Вороков.

 «Газпром межрегионгаз» биригиуню офисинде «къызыу ыз» да  ишлейди.  Бир тюрлю сорууу болгъан неда эсгертиу керекли  ары бу телефон номерге сёлеширге боллукъду: 8-800-100-09-04.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 12:35

ХАЙЫРЛЫ ДЕРСЛЕ

Республикада сабийлени саулукъларын кючлеу жай кампания бардырылады.

14.07.2024 - 12:35

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫРЧА

Россейни МЧС-ини радиация, химия эм биология къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплы къуллукъчуларыны битеуроссей жыйылыулары болгъанды.

14.07.2024 - 09:25

ЮЙ ГЫРЖЫН РАК БЛА ДИАБАЕТГЕ КЪАЖАУ КЮЧДЮ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды.

14.07.2024 - 09:03

ИШЛЕРГЕ РЕСПУБЛИКАГЪА КЪАЙТХАНДЫЛА

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону

14.07.2024 - 08:10

КАРАТЕЧИЛЕРИБИЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла.