КУЭДЫМ ЩЫТЕПСЭЛЪЫХЬАЩ

Хабзэ зэрыхъуауэ, федеральнэ законодательствэр ягурыгъэIуэным, цIыхухэм яIущIэным теухуауэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм хиубыдэу, Тэрч районым и прокурор НэгъэцIу Заур Дей къуажэдэсхэмрэ хьэрычэтыщIэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэмрэ яхуэзащ. ЗэIущIэр щекIуэкIащ ЩэнхабзэмкIэ унэм. 

Абы хэтащ Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед, Дей къуажэ администрацэм и унафэщI Алъкъащ Виталик, Тэрч районым зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм (пенсионерхэм) я советым и тхьэмадэ Iэщыж Владимир, Дей къуажэм и ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Алъкъащ Юрэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт – Тэрч районым и жылагъуэ палатэм и унафэщI КIэрэф Мурадин, нэгъуэщI жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ящыщхэр, депутатхэм я лIыкIуэхэр. 
Районым и прокурорыр тепсэлъыхьащ Iулъхьэм, экстремизмэмрэ террорымрэ зэрыпэщIэт Iуэхухэм, ягуригъэIуащ абыхэм ятеухуауэ федеральнэ законодательствэм къыщыгъэлъэгъуахэр. ЗэIущIэр зэIухауэ екIуэкIащ, апхуэдэуи абы къыщаIэтащ щIыр къэгъэсэбэпыным, псыкIэ къызэгъэпэщыным, гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным ехьэлIауэ гулъытэ зыхуэщIыпхъэхэри. 
 Къызэхуэсахэм законодательствэр гурыIуэгъуэ щащIащ, къаIэта Iуэхухэм ящыщ зыбжанэмкIэ кIэлъыплъыныгъэхэр ирагъэкIуэкIыну зыхуэфащэхэм я пщэ иралъхьащ. 

УЭРДОКЪУЭ Женя.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024 - 16:05

ДУНЕЙПСО ЩIЭИНЫМ И МАХУЭ

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.