ЕгъэджакIуэм и пщIэр яIэт

Дызэрыщыгъуазэщи, УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэкIэ 2023 гъэр егъэджэныгъэ IэнатIэм пыщIа IэщIагъэрылажьэхэм я илъэсу ягъэуващ. ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсым зэрыпежьэ гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ Тэрч щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. 

Зэхуэсым хэтащ Тэрч щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и къулыкъущIапIэм и IэщIагъэлIхэр, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, щэнхабзэмрэ спортымкIэ гъэсакIуэхэмрэ унэтIакIуэхэмрэ, егъэ­джэныгъэ IэнатIэм и ветеранхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Тэрч щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Дадэ МуIэед къыхигъэщащ ЕгъэджакIуэмрэ унэтIа­кIуэмрэ я илъэсыр къэралым зэрыхигъэунэхукIар гуапэ зэрыщыхъур, IэщIагъэм ирилажьэхэм пщIэ къахуищIу, я гурыгъу-гурыщIэхэм къапэджэжу апхуэ­дэ жэрдэм къызэрыхалъхьам пщIэ зэрыхуищIыр.
- ЕгъэджакIуэм и лэжьыгъэм хуэфа­щэ пщIэ хуэпщIыныр къызэрымыкIуэу ­гу­гъущ, апхуэдизкIэ абы и гуащIэдэкIым жылагъуэм и щыIэныгъэр епхащи. Абыхэм ди щIэблэм щIэныгъэ бгъэдалъхьэ, гъэсэныгъэ халъхьэ къудейкъым, атIэ я зэхэщIыкIым зрагъэубгъу, цIыхугъэм щIапIыкI, хэкупсэу къагъэтэдж. ЦIыхум еджэкIэрэ тхэкIэкIэ и щIэныгъэр щыз хъунукъым, а есэныгъэхэр щIызэрихьэ Iуэхугъуэхэр езым хуэдэхэм хуэмы­щхьэпэмэ, псэуныгъэм зиузэщIыным хуэмылажьэмэ. Сыт хуэдэ щхьэусыгъуэ хьэлъэ къуэмылъми, гумрэ псэмрэ етауэ IэнатIэм пэрытщ, и щхьэ Iуэхур къызэренэкIри, лэжьыгъэм хэлъын хуей гуащIэр трегъэкIуадэ. ЕгъэджакIуэр адэ-анэм пэщIащ, жысIэмэ, егъэлея хэлъыну къыщIэкIынкъым. Ди егъэджакIуэхэм я гу къабзагъыр, псэ хьэлэлагъыр, жумартагъыр, щIэныгъэр, акъылыр зэрыщыту къызэщIэпкъуэмэ, хъугъуэфIыгъуэшхуэщи, насыпщ абы ди щIэблэр хэIэбэу къыхихыну Iэмал зэриIэр. Ар къэгъэнауэ, фIыгъуэшхуэщ къытщIэхъуэ щIалэгъуалэм а псор щысэтехыпIэ зэрахуэхъур, езыхэми гъащIэм щыпхашыну гъуэгум ахэр щапхъэу щызэрахьэну Iэмал зэраIэр. Ди щIыналъэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм фIыуэ зиужьащ иужьрей илъэсхэм. Ар зи фIыгъэ ди егъэджа­кIуэхэм я къарур мыкIуэщIу, я зэфIэкIым хэхъуэу, я гъэсэн цIыкIухэм зыIэрагъэхьэ ехъулIэныгъэфIхэм жылэри хэгъэгури дригушхуэу куэдрэ лэжьэну си гуапэщ», - жиIащ Дадэ МуIэед.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэр Тэрч щIыналъэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм пэрытхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэт. НобэкIэ Джылахъстэней щIыгум щIэб­лэм щIэныгъэ етыным цIыху 823-рэ толажьэ. Дэтхэнэ зыри и IэщIагъэм хуэпэж, абыкIэ къэухь лъагэ зиIэ цIыхущ, къы­хиха гъуэгум захуэу зэрырикIуэным ­хущIэкъуу, я зэфIэкIым зэпымычу зэрыхагъэхъуэным иужь иту. Тэрч щIыналъэм щыщ егъэджакIуэхэр хэгъэгупсо, урысейпсо, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щIэх-щIэхыурэ нос, текIуэныгъэхэр къы­щыдах, пашэныгъэр щызыIэрагъэхьэ. ЕджакIуэри унэтIакIуэри зэIэзэрыубыду мэлажьэ, абы и щыхьэтщ дэнэ зэпеуи ахэр къыхэжаныкIыу зэрыщытыр, утыку щихьэкIэ, зыр зым и щIэгъэкъуэну хьэрхуэрым зэрыхэтыр.
ЗэIущIэм курых хуэхъуа зы Iуэхугъуэ дахэм ублэкI хъунукъым. Егъэджэныгъэ IэнатIэм зэрыунагъуэу пэрытхэр зэIущIэм щагъэлъэпIащ, я цIэри гуапэу къыщраIуащ. Апхуэдэщ, псалъэм и хьэтыркIэ, Курп Ипщэ (Ислъэмей) къуа­жэм щыщ Къуэкъуейхэ, Терекскэ (Болэтей) къуажэм щыщ ЛIэужьхэ, Хьэмидей (ХьэпцIей) жылэм щыщ ФочыщIэхэрэ Хьэтыхъухэрэ, Арыкъ (Борыкъуей) щыщ Шонтыкъухэ, Тэрч къалэм щыщ Хомутенкэхэ я унагъуэхэр. Мыбыхэм IэнатIэм иратар купщIэкIэ гъэнщIа илъэсыбэхэм я закъуэкъым, атIэ я гъащIэр щхьэузыхь хуащIащ щIэныгъэрэ гъэсэныгъэрэ зы­хэлъ сабий акъылыфIэхэр къэгъэтэ­джыным, гъащIэм лъэбакъуэ узыншэхэр щызычыну щIэблэ гъэсэным. Я фIыщIэр мыухыжщ, я щытхъур инщ абыхэм.
ЗэIущIэшхуэм къриубыдэу Тэрч щIыналъэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм, КъБР-м и егъэджэныгъэ IэнатIэм и щылажьэхэм я зэгухьэныгъэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм къабгъэдэкI фIы­щIэгуапэ тхылъхэр егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэмрэ унэтIакIуэхэмрэ иратащ, тыгъэ лъапIэхэмкIэ къыхагъэщащ.
ЗэIущIэр ягъэдэхащ Тэрч щIыналъэм и щэнхабзэ лэжьакIуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэмкIэ: утыку къихьащ ныбжьыщIэ къэфакIуэ гупхэр, уэрэдхэр адыгэбзэкIи, балъкъэрыбзэкIи, урысыбзэкIи щыIуащ.
Тхыгъэри  сурэтри 
ШУРДЫМ  Динэ  ейщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.