Адыгэ жылагъуэр зыгъэпIейтей Iуэхухэр къаIэт

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я редакцэхэм зэ­гъусэу къызэрагъэпэщ зэIущIэм и зи чэзу зэхыхьэр мызыгъуэгум Черкесск къалэм щекIуэкIащ. «Черкес хэкум» и редактор нэхъыщхьэ Абидокъуэ Люсанэ зэхуишэсащ хъыбарегъащIэ IэнатIэм, бзэм, литературэм хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр.

Зэхуэсахэр, газет Iуэхум и мыза­къуэу, лъэпкъыр мы зэманым зыIууэ гугъуехь­хэм, абыхэм я хэкIыпIэу къалъытэхэм, анэдэлъхубзэм и къэкIуэнум, литерату­рэм и зыужьыкIэм, лъэпкъ ­хъугъуэфIыгъуэхэр хъума хъуным, нэ­гъуэщIхэми тепсэлъыхьащ. Апхуэдэуи ахэр газет ­напэкIуэцIхэм къызэрыщыгъэлъэгъуапхъэр къыхагъэщащ.

Нэхъыщхьэрати, адыгэ газетищым зэгъусэу къыдагъэкI номерхэр зытеухуауэ щытыну Iуэхугъуэхэр яубзыхуащ. Псом япэ ирагъэщащ зи хэкум къэзыгъэзэжахэм я махуэр щагъэлъапIэ шыщхьэуIу мазэм ирихьэлIэу зы къыдэкIыгъуэ ягъэ­хьэзырыну, адэжь лъахэм изэгъэжа ди лъэпкъэгъухэм я щыIэкIэ-псэукIэм теухуауэ. Абы къыкIэлъыкIуэнущ ди зэманым адыгэ жылагъуэр зыгъэпIейтейм, Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат гупым лъэпкъыбзэхэр зэраджыну жыпхъэм теухуауэ къыхалъхьа законопроектыр къащтэмэ, дызыхуишэнкIэ ­хъунум, ар къамыщтэн папщIэ ящIэм, адыгэшым, адыгэ Iэщэ-фащэм, адыгэ литературэм хухэха къыдэкIыгъуэ зэгуэтхэр.

«Адыгэ псалъэ«, «Адыгэ макъ« газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ Дербэ Тимуррэ «Черкес ­хэкум« и редактору иджыблагъэ ягъэува Абидокъуэ Люсанэ ехъуэхъуащ и щIэныгъэмрэ зэфIэкIымрэ ирихьэлIэу адыгэ газетым куэдрэ хуэлэжьэну.

НэщIэпыджэ Замирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.