МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

Тынгылы ремонт ишлени кезиуюде  аланы ичлери мардалагъа келиширча боллукъду. Ол санда  инженер сетьлерин,  терезелерин, эшиклерин, полларын эм башха затларын да алышырыкъдыла. Аны бла бирге энчи инвентарьларын  да жангыртырыкъдыла. Андан сора да, женгил атлетика бла  кюреширча эм  оюн бардырырча  арбазларында  спорт майданла  къураллыкъдыла.

Жууукъ заманда Прохладна  районда да, Екатериноградская, Благовещенка эм Ново-Полтавское  эллени  школларына  да  къараллыкъды. Тынгылы ремонт ишлени кезиюнде юй башлада къанжалланы, терезелени, эшиклени, полланы,  ичинде,  тышында да  къабыргъаларын  сюртюрюкдюле эм инженер коммуникацияланы алышырыкъдала.

Школла билим бериу оборудование бла да  жалчытылынырыкъдыла,  китапла эм башха затла да алынырыкъдыла.

Школланы игилендириу бла байламлы проектге окъуучула бла устазла да къатышырыкъдыла. Аланы  дизайнер эм башха затла бла байламлы оюмлары эсге алынырыкъдыла.

Графикге кёре, билим бериу учрежденияла быйыл  битерге керекдиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан