ЖАШ ТЁЛЮ КЪЫМЫЛДАУНУ АТЫН, ЧАКЪЫРЫУУН ДА СЮЗГЕНДИЛЕ

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетдеги «Точка роста» майданда Россейни сабийлерини эмда жаш тёлюсюню «Къураучулукъ.Чыгъармачылыкъ.Бирге ишлеу. Къымылдауну ишин абаданла бла бирге бардырабыз» деген ат бла къыралны ара шахары Москвада боллукъ  биринчи съездине делегацияны борчларын белгилеуге  эмда жаш тёлю бла байламлы жангычылыкъланы айтыугъа жораланнган  жыйылыу болгъанды.

Аны ишине  бир къауум министерстволаны, ведомстволаны, Россейни сабий эмда жаш тёлю къымылдауларыны регион бёлюмлерини келечилери, школчуланы  араларында бардырылгъан тюрлю-тюрлю  конкурслада, къымылдаулада хорлагъанла, юнармиячыла, Россейни  жаш тёлю союзуна киргенле да  къатышханла.

Жыйылыуну Россейни сабий эмда жаш тёлюню къымылдауун  айнытыу  жаны бла магъаналы  проектлени жашауда бардырыугъа юлюшлерин къошхан жууаплы адамла  къурагъандыла. Аны программасы   уллу эмда бай эди: жаш адамланы эмда  абаданланы бир бирлери бла танышдырыу, магъаналы оюнну къурау, командалада ишлеу – битеу ол затла  кёп жаны бла жарашдырылгъан  программаны бир кесеги эдиле. Жаш адамла регионда  къымылдауну  бютюн айнытыуну жолларын излегендиле, дагъыда  анга къаллай ат берирге боллугъуну, чакъырыуун да сюзгендиле.

Жыйылыугъа къатышханланы араларында  биринчи съездге барлыкъ делегатла да олтура эдиле. Дискуссия майданда жаш адамла ол кюн жарашдыргъан  жангычылыкъларын, башламчылыкъларын да ара шахаргъа  элтирикдиле.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына