КIЫЩЫКЪУЭ КЪИЛЭЖЬА ПЩIЭ

Фэеплъ

Хэку зауэшхуэм хэта, совет парт, къэрал лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ Къущхьэ КIыщыкъуэ щыпсэуа, Налшык къалэм Лениным и уэрамым тет унэ №20-м абы и фэеплъ ­пхъэ­бгъу фIадзащ. 

Къущхьэ КIыщыкъуэ 1923 гъэм накъыгъэм и 1-м Зеикъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Ар ­щеджащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутымрэ Бгы мэкъумэш институтымрэ. Хэку зауэшхуэм и зэманым Мэздэгу, Дон Iус Ростов щекIуэкIа ­зэ­хэуэхэм, Кишинёв, Венгрием­рэ Австриемрэ щхьэ­хуит къэ­зыщIыжахэм хэтащ.
Зауэ нэужьым КIыщыкъуэ парт къулыкъу лъагэхэм пэрытащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ хозяйствэр зэфIэгъэувэжынымрэ абы зегъэужьы­нымрэ и гуащIэ хилъхьащ. 1969 гъэм къыщыщIэдзауэ 1984 гъэ пщIондэ КъБАССР-м и Министрхэм я Советым и УнафэщIу щытащ. Ар хахащ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм  и еянэ зэхуэсым и депутату, ­РСФСР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату. Зауэмрэ лэжьы­гъэм­рэ къызэрыщы­хэ­жаны­кIам пап­щIэ дамыгъэ лъапIэ­хэр къыхуа­гъэфэщащ. 
ПэкIур щрагъажьэм, Къущ­хьэ КIыщыкъуэ зы дакъикъэкIэ хуэщыгъуащ. 
- Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, бийр къыщыт­теуам ди щIыналъэм псэе­мыблэжу къыщхьэщыжа лIы­хъужь­хэм ящыщщ Къущхьэ КIыщыкъуэ. Нэмыцэ зэрып­хъуа­кIуэхэм зэхакъута республикэр къэгъэщIэрэ­щIэ­жыным зи къарурэ зэфIэкIрэ езыхьэлIахэм ящыщщ ар, - жиIащ КъБР-м ЦIыхум и хуитыныгъэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ Зумакулов Борис. - Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэ­ралыгъуэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу ди щIыналъэм и зыужьыныгъэм зи къару хэ­зылъхьахэр догъэлъапIэ. Ап­хуэдэщ Къущхьэ КIыщыкъуи. 
Налшык къалэм Зауэм, Лэ­жьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ IэнатIэ­хэм я ветеранхэм, пенсионерхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Абдулаев Мустэфа и псалъэм къыхигъэщащ Хэкур зыхъума, къэзыгъэщIэрэщIэжа икIи зе­зыгъэужьа лIыхъужьхэмрэ къэралым и тхыдэмрэ щIэблэр щыгъуазэу къэгъэхъун зэры­хуейр. 
- Тхыдэм и дерсхэр ди тегъэщIапIэу адэкIэ зыдужьын хуейщ, - жиIащ КъБКъУ-м и проректор Къущхьэ Хъусен. - Къэбэрдей-Балъкъэрым и совет лъэхъэнэ тхыдэм къэрал лэжьакIуищым - Мэлбахъуэ Тимборэ, Ахъуэхъу Аслъэнбий, Къущхьэ КIыщыкъуэ сымэ - я цIэр къыхэнащ. Абыхэм я лэжьыгъэм пищащ КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерэ. Тхыдэмрэ пщIэ зыхуэфащэ цIыхухэмрэ зэрытщымыгъуп­щэм и щапхъэщ нобэрей Iуэху щхьэпэр. 
Фэеплъ пхъэбгъур къызэIуахащ Зумакулов Борисрэ Къущ­хьэ Хъусенрэ. КърихьэлIахэм ­абдеж удз гъэгъахэр щагъэтIы­лъащ.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:19

СТРАДИВАРИ И СКРИПКЭ ТЕЛЪЫДЖЭХЭР

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ Страдивари Антонио и гъащIэр триухуат макъамэ Iэмэпсымэ къэгъэщIыным. ИкIи и IэрыкIхэм я фIыгъэкIэ и цIэр жыжьэ Iури, игъащIэкIэ гъуазджэ тхыдэм къыханащ.

29.11.2023 - 17:19

И ХЬЭКЪ ЗЫТЕМЫХУЭ ЩЫIЭКЪЫМ

Хыпс щхъуантIафэр щоIэуэлъауэ

29.11.2023 - 15:02

Шэмызокъуэ Заур инструктор пажэщ

«2023 гъэм мафIэсым пэщIэт профилактикэ Iуэхум- кIэ инструктор нэхъыфI» цIэм щыщIэбэна еплъыны­-гъэ-зэпеуэр зэфIэкIащ.

29.11.2023 - 12:25

Зэадэзэпхъум я утыку

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къы­зэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI зэ­адэзэпхъухэу Турай Руст

29.11.2023 - 09:03

Мыужьыхыж мафIэ

Псыпэр зэрыкIуэм псыкIэри ирожэ, жаIэ.