ЩIыпIэ дахэу аргуэру зы

«ЗэгурыIуэныгъэмрэ» «Аб­хъа­зымрэ» я ут нэхъыщхьэхэм я зэхуакум къыщызэIуахынущ иджы­ри зы лъэс зекIуапIэ.

Зэман куэд ипэкIэ хаса мыIэрысейхэр, кхъужьейхэр, уэздыгъейхэр куэду щызэхэт а щIыпIэ лъэщIэхур сыт щыгъуи къабзэу, лъэсырызекIуэхэм хаша лъагъуэ нэшэкъашэ цIыкIухэм фIэкIа нэгъуэщI уи нэм къыфIэнэн щумы­лъагъуу нобэм къэсащ. Мы зэманым ар хуа­гъэхьэзыр Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 щрикъуну пIалъэм.
Абхъазым и утым щегъэжьауэ «Спартак» стадионым нэсыху кIуэну лъагъуэ бгъуфIэм и лъабжьэр ягъэхьэзыращ, абы тракIутэну пша­хъуэмрэ мывэ кIэщхъымрэ, гъущI- бетон къэухьхэр кърашэлIащ, тетIысхьэпIэхэр здагъэувыну утыкухэр ягъэбелджылащ. Скверым пхашынущ нэхъ лъагъуэ цIыкIуу иджыри зыбжанэ. Лэжьыгъэ хьэлъэр з­эры­зэфIэкIыу, ихъуреягъыр ягъэдэхэнущ удз гъэгъахэмрэ щхъуантIагъэхэмкIэ.
Лъэс зекIуапIэр щаукъуэдийм зыкIи зэран хуэхъуакъым, ныбжьышхуэ зэраIэми емылъытауэ, нобэми пхъэщхьэмыщхьэ бэгъуа къызыпыкIэ жыгыжьхэм. А щIыпIэм къыбгъэдэт Сабий творчествэмкIэ уардэ унэм ­къекIуалIэ цIыкIухэмкIи дэрэжэгъуэщ апхуэдэ зыгъэпсэхупIэ гъунэгъуу щыIэныр. Зыхуеину техникэхэмкIэ къызэгъэпэща ухуакIуэхэр псынщIэу мэлажьэ, махуэшхуэр къэмысу псори зэфIагъэкIыну я мурадщ.
Шэрэдж дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.

10.08.2022 - 17:25

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Нобэ, шыщхьэуIум и 9-р, кыщалъхуа махуэщ самбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат.