МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм аттестатыр щратыж зэIущIэм.
Министрыр къыщыпсалъэм къыхигъэщащ курыт школым дэтхэнэ зыми и гъащIэм увыпIэ щхьэхуэ зэрыщиубыдыр, цIыхум и зыужьыныгъэмкIэ ар мыхьэнэшхуэ зиIэ теувапIэ быдэу зэрыщытыр.
- Курыт школым щыдгъэкIуа илъэсхэр сытым дежи гуапэу дигу къыдогъэкIыж. Мы еджапIэращ сэри си сабиигъуэр щыкIуар, си япэ ехъулIэныгъэхэм я щIэдзапIэ хъуар, жыпIэнурамэ, фIыри Iейри щызыхэсщIар, сыт хуэдэ Iуэхури къыздаIыгъащ школым щызиIа ныбжьэгъу пэжхэм, фIыуэ слъагъу егъэджакIуэхэм. Шэч къытесхьэркъым фэ фщыщ куэдым я дежкIэ курыт школыр етIуанэ унэу зэрыщытым. Фи мурадхэр зэрызэвгъэхъулIэным, творческэ лъагапIэхэр къызэрывгъэIурыщIэным зэрыфхузэфIэкIкIэ фыхущIэкъу, Хэкум щхьэпэ фызэрыхуэхъуным иужь фит. ЗэвгъэхъулIамкIэ арэзы фызыхуэмыхъужу, нэхъыбэжым, нэхъыфIым фыхуэплъэу сытым дежи ипэкIэ фыкIуатэ. Емызэшу, жыджэру и хъуэпсапIэм хуэкIуэрщ ар зэзыгъэхъулIэфынур. Гушхуэныгъэ фхэлъмэ, псори фхузэфIэкIынущ! – жиIащ Къалэбатэ Рустам.
Апхуэдэуи абы фIыщIэ яхуищIащ щIэблэр гъэсэным, щIэныгъэм и гъуэгум тегъэувэным зи гъащIэр хуэзыгъэпса егъэджакIуэхэм икIи жиIащ жылагъуэм зиужьынымкIэ абыхэм я лэжьыгъэм къыпхуэмылъытэну мыхьэнэшхуэ зэриIэр.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:43

Ди «Псэ Жыгыр»

Фэеплъ
 

11.08.2022 - 16:54

Зэрыбейр и пщалъэу

Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм и щIыналъэр зыхуэзэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм ищхъэрэкIэ гъэза и джабэщIхэмрэ абыхэм я лъабжьэжкIэ щыIэ губгъуэхэмрэ я курыхырщ.

11.08.2022 - 13:22

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ.

11.08.2022 - 09:51

Гъавэр, хадэхэкIыр Iуахыж

Урысей ФСИН-м и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм хыхьэ колоние №5-м щоужьэрэкI гъавэр, хадэхэкI пасэхэр Iухыжынымрэ ахэр щIымахуэм хуэгъэтIылъынымрэ пыщIа лэжьыгъэхэм.

10.08.2022 - 17:25

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Нобэ, шыщхьэуIум и 9-р, кыщалъхуа махуэщ самбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат.