САКЪЫНУ КЪЫХУРАДЖЭ

Урысей МВД-м Шэрэдж районым щиIэ къудамэм полицэм и участковэ уполномоченнэхэмрэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэмрэ рейдхэр щрагъэкIуэкIащ цIыхухэр нэхъ дэзыхьэх, куэдым зыщагъэпсэху псыхэм. Абыхэм ящIыгъуащ Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм цIыхухэм я шынагъуэншагъэр псы объектхэм къыщызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ ЛIэужь Рустамрэ Шэрэдж районым мафIэсым кIэлъыплъынымкIэ и къэрал инспектор Малкандуев Ахъмэтрэ. 
«Гуэл щхъуантIэхэм», Аушыджэр къуажэм щыIэ псы пщтырхэм абыхэм псалъэмакъ щхьэпэхэр щыдрагъэкIуэкIащ щIыпIэм щыпсэухэм, апхуэдэуи зыгъэпсэхуакIуэ къэкIуахэм. 
Абыхэм гулъытэ хуащIащ псыхэм шынагъуэншагъэр къызэрыщызэгъэпэщыпхъэм, зызыгъэпскIхэм е псы Iуфэм зыщызыгъэпсэхухэм зыгуэркIэ фэбжь ягъуэтмэ, апхуэдэхэм деж япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зэрырат щIыкIэм. 
- Шынагъуэншагъэм къигъэув хабзэхэм тетынырщ езы цIыхуми, и Iыхьлыхэми я гъащIэри, я узыншагъэри хъумэным и джэлэсыр. Насыпыншагъэ фыхэмыхуэн папщIэ чэфу псым зыщывмыгъэпскI, фызыщымыгъуазэ щIыпIэхэм деж зыщыщIэвмыгъэмбрыуэ, сабийхэр я закъуэу псыхэм фымыутIыпщ, - къыхураджащ полицэм и лэжьакIуэхэм зыгъэпсэхуакIуэхэр. 
 

 

БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.