МАШИНЭКIЭ КЪЫЗЭРАГЪЭПЭЩ

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «ЦIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» щIыналъэ проектымкIэ «Нива», «Гранта» автомобилу I6 къищэхуащ. Ахэр яIэрыхьэнущ республикэм и райони 7-м хыхьэ къуажэхэм дэт амбулаторэхэмрэ ФАП-хэмрэ. Федеральнэ бюджетым къыхэкIыу а Iуэхум хухахащ сом мелуани 10,8-рэ.
Машинэхэр къагъэсэбэпынущ пIалъэ къыхэмыкIыу дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ сымаджэхэм я унэм участковэ дохутырхэр щыкIуэкIэ. Апхуэдэуи республикэм и къуажэ пхыдзахэм щыпсэухэу зи узыншагъэм нэхъ куууэ кIэлъыгъэплъыпхъэхэр район сымаджэщхэм ирагъэшэнущ а автомобилхэмкIэ.
Прохладнэ районым и медицинэ IуэхущIапIэхэм яIэрыхьэнущ автомобили 5, Бахъсэн щIыналъэм – автотранспорту 4, Шэджэм, Аруан куейхэм – тIурытI, Лэскэн, Шэрэдж, Iуащхьэмахуэ районхэм – машинэ зырыз.
КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «ЦIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» щIыналъэ проектымкIэ пIалъэ къыхэмыкIыу медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ IэнатIэхэм папщIэ илъэситIым къриубыдэу автотранспорту 3I-рэ къищэхуащ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

ЛАБЭРЭ ЩХЬЭГУАЩЭРЭ

Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ къэзыкIухьын зыфIэфIхэм я гуп къызэбгъэпэщын ипэ, уэ езым зыбжанэрэ апхуэдэ гъуэгуанэ къэпкIуауэ, а Iуэхуми цIыху гуэрхэр дебгъэхьэхауэ щытын хуейщ.

01.07.2022 - 09:35

БИЦУ КЪАНТЕМЫР И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Калугэ къалэм дэт «Центральный» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо XI спартакиадэм и кIэух зэIущIэхэр.

01.07.2022 - 09:35

ЗЭМАНЫМ И ХАБЗЭМ ТЕТИ…

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 70-80 гъэхэм «биоритмхэм я махуэгъэпс» щыIащ. ИнагъкIэ зэхуэмыдэ дискищыр бжыгъэ зэпыхукIахэм я хъуреягъкIэ щызекIуэрт.

30.06.2022 - 15:03

НЭГЪАПЛЪЭ АСКЭРБИЙ И ЛЭЖЬЫГЪЭЩIЭ

Нэхъ пасэу и гугъу фхуэтщIауэ щытащ Абхъаз республикэм щыщ Джапуа Батал и проекткIэ пасэрей адыгэ-абхъаз кхъухь зэфIагъэувэжауэ зэрыщытам.

30.06.2022 - 10:30

МАКЪАМЭР КЪАРУ ХУЭХЪУУ

УэрэдкIэ цIыхухэм ягу удыхьэн папщIэ макъ телъыджэ уиIэнри мащIэу къыщIэкIынущ. Гуапагъэ, хуабагъэ гуэр къыпкъырыкIын хуейщ уэрэджыIакIуэм.