ГЮЛ БАХЧАЛА, ГАРА СУУЛА, АЙБАТ МАЙДАНЛА

Быйыл Къабарты-Малкъарны 100- жыллыгъына  Нальчикни жети скверинде беш минг терек, юлкю эм гюлле  салынырыкъдыла. Аны юсюнден бизге шахар округну  администрациясыны  пресс-службасындан билдиргендиле.

 Нальчикни мэри  Таймураз Ахохов айтханнга кёре, «Шахар болумну игилендириу» федерал проектге кёре, республиканы кюнюне  солурча жети  тереку бахча  къураллыкъды.   Алада эмен,  кийик алма,  тюртю, акъагъач, къарагъач эм башха терекле  ёсерикдиле.  Ала суу бла  жалчытылынырча мадарла да этилликдиле. Объект  тапландырылгъандан сора, шахарчыланы иги кесеги  былайда  солургъа сюериклери баямды.  Мында токну аягъан чыракъла салынырыкъдыла,  жаяу жюрюген жолчукъла  плитка бла  жасаллыкъдыла эм  гара   суула чыкъгъан фонтанчыкъла да  ишленирикдиле. 

Нальчикни тюрлендириу жаны бла проект   «Шахар архитектура эм дизайн»  халкъла аралы конкурсха къатышып, алтын майдалгъа тийишли болгъанды. Аны  планында курорт тийрени игилендириу   жумушла белгиленедиле. Ол санда  Ленин атлы проспектде велосипедлеге жолчукъла салынырыкъдыла, жюн  базар жангы мардалагъа келиширча боллукъду, «Мей» микрорайон  игилендирилликди эм башха магъаналы объектлеге да эс буруллукъду.  

Мэрияда айтханларыча, туризм бёлюмге бизнесменле, предпринимательле  да  къатышргъа боллукъдула.  Аланы хайыры бла иги кесек жерни  жангыртыргъа онг табыллыкъды.  

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.