Арбазла айбатланадыла

«Шахарда тийишли болумну къурау» деген проектни чеклеринде Нальчикде кёп фатарлы юйлени арбазларында тапландырыу ишле кюн сайын бардырыладыла. Бу программаны хайыры бла адамла  кеслери жашагъан юйлени арбазларын, муниципалитетле уа жамауат жерлени (паркланы, скверлени…) тап халгъа келтирирге, айбатландырыргъа боллукъдула.
 
Тийишли ишлени тамамларгъа ахча бюджетден бериледи. Программа узакъ болжаллыды, кеси да 2022 жылда бошаллыкъды. Шахарда уа ол былтырдан бери бардырылады, деп билдиргендиле муниципалитетни жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.
 
Алай бла, бу проект бла белгиленнген ишле бюгюнлюкде бек тири  тындырыладыла дерчады. Къурулушчула тротуарланы асфальт салыргъа хазырлайдыла, бордюрла эмда чыракъла орнатадыла, тереклени артыгъы бла ёсген бутакъларын кесип кетередиле.
 
Шёндю ала жети арбазда къармаша турадыла. Жылны ахырына дери уа битеуда сегизи тапландырыллыкъды. Программада белгиленнгенича, аланы ноябрьге дери бошаргъа тийишлиди, алай подряд организацияланы келечилери ишни ары дери да созмазгъа таукелдиле.
Мэрни орунбасары Анзор Ашабоков иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди, подрядчиклеге да талай оноула этгенди. Машиналагъа эркинирек болурча бир-бир тереклени кесип, арбазланы алай кенгертирге кереклисин кёпле жаратмагъанларын да белгилерге керекди. Оноучу аны адамла бла келишиулюкде тамамларгъа чакъыргъанды.
 
Саулай алып айтханда, тапландырыу ишле быйыл былтыргъы сынамны хайыры бла къайда терк бардырыладыла, дейдиле мэрияны къуллукъчулары. Баш магъана мында адамлагъа азыракъ чырмау салыргъады. «Арбазла айбатлана баргъаны барыбызны да къууандырады, аны кёргенде адамла да уллу кёллю болмазгъа кюрешедиле», - деп белгилегенди Анзор Ашабоков.
Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.