ЛЪЭПКЪ КЪАФЭХЭМ ЯЩЫЩ

Нысашэ-ХьэкIуашэ: егъэлеяуэ хьэгъуэлIыгъуэшхуэщ. Ар зэхашэн щхьэкIэ зы тхьэмахуэ и пэкIэ хъыбарыр зэбграгъэкI. Абы Iэгъуэблагъэм щыIэ къуажэхэм дэсхэри ирагъэблагъэ. КъэкIуа псори зы джэгушхуэм зэдыхэтщ.

Къафэ - КъафэкIыхь: Псыжьрэ Тэрч лъэныкъуэмкIэ я къэфэкIэщ. Захуэу, хуэму къызэрыфэщ. Мы къэфэкIэм нэмыщI, Тыркум щахъумауэ «Къафэ къуаншэкIэ» зэджэр иджыпсту Хэкуми къахьыжауэ щыIэщ. ХъыджэбзитIымрэ щIалитIымрэ зэдагъэзащIэ.

Гуащэ удж: ЩIалэм и лъэныкъуитIымкIэ хъыджэбз зырызым я Iэр иIыгъыу, абыхэм зы къэфакIуэ къапэщыту зэхуокIуэ. И закъуэу къафэ щIалэр IэпэтэрмэшкIэ йолъэIу хъыджэбзхэр езым къратыну. Мыдрейм зыкъомрэ зригъэлъэIуа нэужь иретри, езыр абы и пIэ йоувэ. Европэ кадриль къэфэкIэм тIэкIу ещхьщ.

Лъапэруш-лъапэрыфэ: псынщIэ дыдэу ягъэзащIэ къэфэкIэщ. ЛъапэкIэ къызэрыфэращ и цIэр къызытекIар. Зы щIалэрэ хъыджэбзрэ къызэдофэ, псынщIэу загъазэ.

«Адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэхэмрэ» тхылъым къитхыжащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.

29.02.2024 - 16:24

КЪЭКIУЭНУМ ДЫЗЭРЕПЛЪ НЭ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ.

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.