Ал жанында – экономика тутхучлулукъну кючлеу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвада Къырал иеликге оноу этген федерал агентствону оноучусу Вадим Яковенко бла  ишчи тюбешиу бардыргъанды.
Ушакъны кезиуюнде ала республикагъа магъаналы бёлюмле бла байламлыкъла жюрютюуню онгларын сюзгендиле.  Ол санда жер участкаланы федерал иеликден муниципал иеликге кёчюрюп, инвестиция проектлени бардырырча соруулагъа къарагъандыла.  
Эки жаны да бирге ишлеу уллу даражагъа жетгенин  чертгендиле, Къабарты-Малкъарны экономика тутхучлулугъун кючлеуге бурулгъан байламлыкъланы андан ары бардырыуну планларын белгилегендиле, деп билдиредиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.