ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ХЬЭРЫП КЪЭРАЛХЭМ ЩОХЬЭЩIЭ

 «Коммерсант» газетыр топсэлъыхь УФ-м хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергей Перс хыдэуапIэм и Iэгъуэблагъэм щыIэ хьэрып къэралхэм зы мазэм къриубыдэу иджы етIуанэу зэрахыхьэр.

Урысеймрэ Сауд Хьэрыпыр зи пашэ къэралхэмрэ щIыдагъэ къыщIэхынкIэ дунейм  щыпэрыту зэрыщытырщ  Лавров Сергей тхьэмахуэ кIуам  Бахърейн, дызэрытым – Сауд Хьэрыпым зэрыкIуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэу  къалъытэр.  НаIуэу зэбгратыкI хъыбархэм къыхощ урыс лIыкIуэр Бахърейным и пащтыхь Iэл Хъэлифэ Хьэмад бен Иса зэрыхуэзар. КъинэмыщIауэ, гъубжым Лавровыр IущIащ «Ислъамым зэкъуигъэува къэралхэр» зэгухьэныгъэм и нэхъыжь ТIахьа Хъусейн Ибрэхьим.

Нэхъ щIэхъумауэ кърахьэкI хъыбарщ Сауд Хьэрыпыр зэкIэ къэралитхуу зэхэт БРИКС зэгухьэныгъэм хагъэхьэну зэрылъаIуэр. Фигу къэдгъэкIыжынщи, абы нобэкIэ хэтщ Бразилиер, Урысейр, Индиер, Китайр, ЮАР-р. Экономикэр и тегъэщIапIэу яухуауэ щыта мы зэгухьэныгъэм и къэкIуэнур, НАТО-м елъытауэ, мамырыгъэм нэхъ хуэунэтIащ.

Украинэм щекIуэкI зэпэщIэтыныгъэр къызэрыхъейрэ, хьэрып къэралхэм США-ми жьэ ирамыту, итIанэми Урысейм и лъэныкъуэр нэхъ зэраIыгъыр ямыбзыщIу, къокIуэкI.

 «Дэ зы лъэныкъуэр дгъэкъуаншэу, адрейр дгъэзахуэу апхуэдэ бгъэдыхьэкIэ диIэкъым, - жиIауэ щытащ и Iуэху еплъыкIэр къигъэнэIуэну хагъэзыхьа, Оманым и президент Iэл Бусэйди Бадр бен Хамад. – А гъуэгум утехьэмэ, Iуэхур икIэщIыпIэкIэ мамырыгъэм ешэлIэжа зэрыхъуну хэкIыпIэм утеплъэкъукIынурэ, псалъэм кIэ иIэнукъым».

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ