ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ХЬЭРЫП КЪЭРАЛХЭМ ЩОХЬЭЩIЭ

 «Коммерсант» газетыр топсэлъыхь УФ-м хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергей Перс хыдэуапIэм и Iэгъуэблагъэм щыIэ хьэрып къэралхэм зы мазэм къриубыдэу иджы етIуанэу зэрахыхьэр.

Урысеймрэ Сауд Хьэрыпыр зи пашэ къэралхэмрэ щIыдагъэ къыщIэхынкIэ дунейм  щыпэрыту зэрыщытырщ  Лавров Сергей тхьэмахуэ кIуам  Бахърейн, дызэрытым – Сауд Хьэрыпым зэрыкIуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэу  къалъытэр.  НаIуэу зэбгратыкI хъыбархэм къыхощ урыс лIыкIуэр Бахърейным и пащтыхь Iэл Хъэлифэ Хьэмад бен Иса зэрыхуэзар. КъинэмыщIауэ, гъубжым Лавровыр IущIащ «Ислъамым зэкъуигъэува къэралхэр» зэгухьэныгъэм и нэхъыжь ТIахьа Хъусейн Ибрэхьим.

Нэхъ щIэхъумауэ кърахьэкI хъыбарщ Сауд Хьэрыпыр зэкIэ къэралитхуу зэхэт БРИКС зэгухьэныгъэм хагъэхьэну зэрылъаIуэр. Фигу къэдгъэкIыжынщи, абы нобэкIэ хэтщ Бразилиер, Урысейр, Индиер, Китайр, ЮАР-р. Экономикэр и тегъэщIапIэу яухуауэ щыта мы зэгухьэныгъэм и къэкIуэнур, НАТО-м елъытауэ, мамырыгъэм нэхъ хуэунэтIащ.

Украинэм щекIуэкI зэпэщIэтыныгъэр къызэрыхъейрэ, хьэрып къэралхэм США-ми жьэ ирамыту, итIанэми Урысейм и лъэныкъуэр нэхъ зэраIыгъыр ямыбзыщIу, къокIуэкI.

 «Дэ зы лъэныкъуэр дгъэкъуаншэу, адрейр дгъэзахуэу апхуэдэ бгъэдыхьэкIэ диIэкъым, - жиIауэ щытащ и Iуэху еплъыкIэр къигъэнэIуэну хагъэзыхьа, Оманым и президент Iэл Бусэйди Бадр бен Хамад. – А гъуэгум утехьэмэ, Iуэхур икIэщIыпIэкIэ мамырыгъэм ешэлIэжа зэрыхъуну хэкIыпIэм утеплъэкъукIынурэ, псалъэм кIэ иIэнукъым».

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:19

СТРАДИВАРИ И СКРИПКЭ ТЕЛЪЫДЖЭХЭР

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ Страдивари Антонио и гъащIэр триухуат макъамэ Iэмэпсымэ къэгъэщIыным. ИкIи и IэрыкIхэм я фIыгъэкIэ и цIэр жыжьэ Iури, игъащIэкIэ гъуазджэ тхыдэм къыханащ.

29.11.2023 - 17:19

И ХЬЭКЪ ЗЫТЕМЫХУЭ ЩЫIЭКЪЫМ

Хыпс щхъуантIафэр щоIэуэлъауэ

29.11.2023 - 15:02

Шэмызокъуэ Заур инструктор пажэщ

«2023 гъэм мафIэсым пэщIэт профилактикэ Iуэхум- кIэ инструктор нэхъыфI» цIэм щыщIэбэна еплъыны­-гъэ-зэпеуэр зэфIэкIащ.

29.11.2023 - 12:25

Зэадэзэпхъум я утыку

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къы­зэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI зэ­адэзэпхъухэу Турай Руст

29.11.2023 - 09:03

Мыужьыхыж мафIэ

Псыпэр зэрыкIуэм псыкIэри ирожэ, жаIэ.