ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ХЬЭРЫП КЪЭРАЛХЭМ ЩОХЬЭЩIЭ

 «Коммерсант» газетыр топсэлъыхь УФ-м хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергей Перс хыдэуапIэм и Iэгъуэблагъэм щыIэ хьэрып къэралхэм зы мазэм къриубыдэу иджы етIуанэу зэрахыхьэр.

Урысеймрэ Сауд Хьэрыпыр зи пашэ къэралхэмрэ щIыдагъэ къыщIэхынкIэ дунейм  щыпэрыту зэрыщытырщ  Лавров Сергей тхьэмахуэ кIуам  Бахърейн, дызэрытым – Сауд Хьэрыпым зэрыкIуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэу  къалъытэр.  НаIуэу зэбгратыкI хъыбархэм къыхощ урыс лIыкIуэр Бахърейным и пащтыхь Iэл Хъэлифэ Хьэмад бен Иса зэрыхуэзар. КъинэмыщIауэ, гъубжым Лавровыр IущIащ «Ислъамым зэкъуигъэува къэралхэр» зэгухьэныгъэм и нэхъыжь ТIахьа Хъусейн Ибрэхьим.

Нэхъ щIэхъумауэ кърахьэкI хъыбарщ Сауд Хьэрыпыр зэкIэ къэралитхуу зэхэт БРИКС зэгухьэныгъэм хагъэхьэну зэрылъаIуэр. Фигу къэдгъэкIыжынщи, абы нобэкIэ хэтщ Бразилиер, Урысейр, Индиер, Китайр, ЮАР-р. Экономикэр и тегъэщIапIэу яухуауэ щыта мы зэгухьэныгъэм и къэкIуэнур, НАТО-м елъытауэ, мамырыгъэм нэхъ хуэунэтIащ.

Украинэм щекIуэкI зэпэщIэтыныгъэр къызэрыхъейрэ, хьэрып къэралхэм США-ми жьэ ирамыту, итIанэми Урысейм и лъэныкъуэр нэхъ зэраIыгъыр ямыбзыщIу, къокIуэкI.

 «Дэ зы лъэныкъуэр дгъэкъуаншэу, адрейр дгъэзахуэу апхуэдэ бгъэдыхьэкIэ диIэкъым, - жиIауэ щытащ и Iуэху еплъыкIэр къигъэнэIуэну хагъэзыхьа, Оманым и президент Iэл Бусэйди Бадр бен Хамад. – А гъуэгум утехьэмэ, Iуэхур икIэщIыпIэкIэ мамырыгъэм ешэлIэжа зэрыхъуну хэкIыпIэм утеплъэкъукIынурэ, псалъэм кIэ иIэнукъым».

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:10

СУИТ И ГЪУЭГУР

Инджылызыр археологхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI щIыпIэщ. ЛIэщIыгъуэ куэдым и щэхухэр къыщатIэщIыж, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я блэкIа жыжьэхэр къыщаугъуэеж абы и щIым.

02.02.2023 - 10:08

ТХЫЛЪ ЛЪАХЭМ И ГУБГЪУЭ БЭВЫЛЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зы Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

02.02.2023 - 10:07

СИ КЪУЭШУ СИ АМИРЫМ ЗЫ ГУФIЭКIЭ ЗЭРИХЬЭРТИ

Щыгъуазэ сызэрыхуащIрэ зэпымыууэ згъэщIагъуэрт, Хьэтуей ипщэкIэ километрих хуэдиз удэкIуеижмэ, осетин къуажэ цIыкIу гуэрым узэрыщыхуэзэри, абы убгъэдыхьэпами ди республикэм и щIыналъэм уиту укъызэр

02.02.2023 - 10:06

СТАЛИНГРАД ТЕКIУЭНЫГЪЭР ДУНЕЙМ ЗЭРЫЩЫIУАР

Хамэ къэралхэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я напэкIуэцI куэд траухуауэ щытащ I943 гъэм Сталинград зауэзэрылIым. Гитлер пэлъэщыфын гугъэр зыIэрыхьэжа цIыху цIыкIум и гум жьы нэсам хуэдэт.

01.02.2023 - 12:35

ТIЫБГЭ И IЭШЭЛЪАШЭМ

Мы фIэщыгъэр зезыхьэ Iуащхьэр Адыгэ Республикэм и бгыщхьэхэмкIэ щыIэщ. Метр 3064-рэ и лъагагъщ. Кавказ биосферэ мэзкъуэдым и щIыналъэм хохьэ.