«Шынагъуэншагъэм и еджапIэ»

Налшык къалэм щыIэ «Кизиловка» турбазэм щекIуэкIащ сабийхэм я республикэ зэхьэзэхуэ, ­«Шынагъуэншагъэм и еджапIэ» проектым хыхьэу Урысей МЧС-м зэхишауэ. 

Ар къызэрагъэпэщащ Урысей МЧС-м и Управленэ ­нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм, республикэм мафIэ­сым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм, «Шынагъуэн­шагъэм и еджапIэ», мафIэсым пэщIэтынымкIэ Уры­сейпсо зэгухьэныгъэм я щIыналъэ къудамэхэм.
Зэхьэзэхуэр къыщызэIуахым щIыналъэм МЧС-м и унафэщIым и къуэдзэ Анаев Мухьэмат зэпеуэм хэтынухэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ, ехъулIэныгъэ-хэр зыIэрагъэхьэмэ зэригуапэр яжриIащ. 
Зэхьэзэхуащ республикэм и курыт еджапIэхэм я команди 5, илъэс 11 - 16-хэм ит ныбжьыщIих дэтхэнэми хэту. Абыхэм я зэфIэкIыр щагъэлъэгъуащ унэтIыныгъэ зыбжанэм: палаткэхэр зэрагъэувыфыр, альпинист Iэмэпсымэхэр къагъэсэбэпу бгым зэрыдэкIыфыр, лей зытехьа хуэдэм зэрыдэIэпыкъуфыр, нэгъуэщIхэри на-Iуэ къащIащ. 
Методикэ дэIэпыкъуныгъэмрэ я шынагъуэншагъэм-рэ къызэрагъэпэщащ мафIэсым пэщIэт-къегъэла­кIуэ Iуэ­хущIапIэм и ПСО-м и лэжьакIуэхэм. 
ЩIыналъэ МЧС-м ныбжьыщIэхэм папщIэ губгъуэм шхапIэ къыщызэригъэпэщат. Зэпеуэм кърикIуахэр къэп­щытакIуэхэм зэхалъхьэжыху, абыхэм тхъуий хьэгулывэ ирагъэшхащ шей пщтыр щIыгъуу. 
Зэхьэзэхуэм щытекIуащ Балъкъэр Ипщэ къуажэм и курыт еджапIэм и «Тигр» командэр. Налшык къалэм и курыт еджапIэ №18-м и «Спасатель-07» гупым етIуанэ увыпIэр къихьащ. Прохладнэ къалэм и «Азимут» командэр ещанэщ.
ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ иратащ кубокхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэмрэ фэеплъ саугъэтхэмрэ.
- Зэхьэзэхуэр къытщIэхъуэ щIэблэр гъащIэ узыншэм хуэзыущийщ, апхуэдэуи альпинизмэм зезыгъэужьщ, - жиIащ «Шынагъуэншагъэм и еджапIэ» щIыналъэ IэнатIэм и унафэщI Малкандуев Аслъэн. 
БАХЪСЭН  Азэмэт. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.