«Шынагъуэншагъэм и еджапIэ»

Налшык къалэм щыIэ «Кизиловка» турбазэм щекIуэкIащ сабийхэм я республикэ зэхьэзэхуэ, ­«Шынагъуэншагъэм и еджапIэ» проектым хыхьэу Урысей МЧС-м зэхишауэ. 

Ар къызэрагъэпэщащ Урысей МЧС-м и Управленэ ­нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм, республикэм мафIэ­сым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм, «Шынагъуэн­шагъэм и еджапIэ», мафIэсым пэщIэтынымкIэ Уры­сейпсо зэгухьэныгъэм я щIыналъэ къудамэхэм.
Зэхьэзэхуэр къыщызэIуахым щIыналъэм МЧС-м и унафэщIым и къуэдзэ Анаев Мухьэмат зэпеуэм хэтынухэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ, ехъулIэныгъэ-хэр зыIэрагъэхьэмэ зэригуапэр яжриIащ. 
Зэхьэзэхуащ республикэм и курыт еджапIэхэм я команди 5, илъэс 11 - 16-хэм ит ныбжьыщIих дэтхэнэми хэту. Абыхэм я зэфIэкIыр щагъэлъэгъуащ унэтIыныгъэ зыбжанэм: палаткэхэр зэрагъэувыфыр, альпинист Iэмэпсымэхэр къагъэсэбэпу бгым зэрыдэкIыфыр, лей зытехьа хуэдэм зэрыдэIэпыкъуфыр, нэгъуэщIхэри на-Iуэ къащIащ. 
Методикэ дэIэпыкъуныгъэмрэ я шынагъуэншагъэм-рэ къызэрагъэпэщащ мафIэсым пэщIэт-къегъэла­кIуэ Iуэ­хущIапIэм и ПСО-м и лэжьакIуэхэм. 
ЩIыналъэ МЧС-м ныбжьыщIэхэм папщIэ губгъуэм шхапIэ къыщызэригъэпэщат. Зэпеуэм кърикIуахэр къэп­щытакIуэхэм зэхалъхьэжыху, абыхэм тхъуий хьэгулывэ ирагъэшхащ шей пщтыр щIыгъуу. 
Зэхьэзэхуэм щытекIуащ Балъкъэр Ипщэ къуажэм и курыт еджапIэм и «Тигр» командэр. Налшык къалэм и курыт еджапIэ №18-м и «Спасатель-07» гупым етIуанэ увыпIэр къихьащ. Прохладнэ къалэм и «Азимут» командэр ещанэщ.
ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ иратащ кубокхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэмрэ фэеплъ саугъэтхэмрэ.
- Зэхьэзэхуэр къытщIэхъуэ щIэблэр гъащIэ узыншэм хуэзыущийщ, апхуэдэуи альпинизмэм зезыгъэужьщ, - жиIащ «Шынагъуэншагъэм и еджапIэ» щIыналъэ IэнатIэм и унафэщI Малкандуев Аслъэн. 
БАХЪСЭН  Азэмэт. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.