НэщIикIыж хьидыр ягъэлъапIэу

Аруан районым хыхьэ Чернэ Речкэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ  и унэм и утыкум хьид махуэшхуэр щагъэлъэпIащ. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ а жылэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и ху­дожественнэ унафэщI Бекъул Аслъэн, щIыпIэ администра-цэр и дэIэпыкъуэгъуу. Къуажэдэсхэми даIыгъащ нэщIикIыж махуэр гъэлъэпIэным ехьэлIа Iуэхур.

Нарткъалэ щапхъэу къалъыта «Волшебный мир» театрым и артистхэм сабийхэм я нэгу зрагъэужьащ, къагъэфащ, ягъэджэгуащ. Къуажэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ папщIэ къызэрагъэпэща концертым хэтащ уэрэджыIакIуэ Къашыргъэ Аскэр, пшынауэ ­Къуэдз Залым, «Псыгуэнсу» ансамблыр. 
- НэщIикIыж махуэр гъэлъэпIэным теухуа жэрдэмыр къызыбгъэдэкIа Бекъул Аслъэн фIыщIэ хуэфащэщ. Ди жылэр мыинми, ини цIыкIуи хьид махуэшхуэм зригъэуIури, нэхъри зэкъуигъэуващ, - жиIащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ  егъэджакIуэ Медалы Зое. - А махуэм къуажэдэсхэм я нэгу зэрызиужьар, ­гукъыдэж зэраритар щапхъэу къызолъытэ.
Концерт нэужьым цIыкIугъашхэ ящIащ, пщафIэ Мэрзей Залымрэ сабий садым и гъэсакIуэхэмрэ ягъэхьэзыра лъэпкъ шхыныгъуэ щIэщыгъуэхэр Iэнэм трагъэувэри. 
ТЕКIУЖЬ  Заретэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.