Я МАХУЭШХУЭМ ТЕУХУА ЗЭПЕУЭ

Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэмрэ мафIэсым хэхуахэр къегъэлыным епха спортымкIэ я республикэ зэхьэзэхуэм кърикIуахэр наIуэ хъуащ. Ар хуэгъэпсат а спорт лIэужьыгъуэр зэрыщыIэрэ илъэс 85-рэ, Урысейм МафIэсым пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 373-рэ зэрырикъум.
Я IэщIагъэм зэрыхуэIэижьыр, я зэфIэкIыр мафIэс-къегъэлакIуэ часть №2-м щагъэлъэгъуащ а IэнатIэм пэрытхэм. Зэпеуэм хэтащ команди 10, спортсмен 50-м щIигъу къызэщIаубыдэу. А чемпионатыр илъэс къэс ирагъэкIуэкI икIи республикэм и мафIэсгъэункIыфIхэм я IэщIагъэм нэхъри зэрыхагъахъуэр абы къыщагъэлъагъуэ, щIэблэр а спортым хэшэнымкIи щхьэпэщ. 
Зэхьэзэхуэм хэтахэр зэпеуащ 4-нэ къатым и щхьэгъубжэм пкIэлъейкIэ псынщIэу нэсынымкIэ. Дэтхэнэ Iыхьэми ахэр ерыщу, екIуу зыкъагъэлъагъуэу щызэхьэзэхуащ зы медани ямыгъэкIуэду. Спортсменхэм зэрыжаIащи, а лъэпощхьэпохэм уапэлъэщын папщIэ уемызэшу зыбгъэсэн хуейщ.
- МафIэс-къегъэлакIуэ спортыр мафIэсгъэункIыфIхэр я IэщIагъэм зэрыхуэпэжыр наIуэ къэзыщIщ. Илъэс къэс спортсменхэм я зэфIэкIым хохъуэ, абы къегъэлъагъуэ ди мафIэсгъэункIыфIхэр я къалэнхэр гъэзэщIэным сыт щыгъуи зэрыхуэхьэзырыр, я лэжьыгъэм фIыуэ зэрыхащIыкIыр, - къыхигъэщащ «Урысейм мафIэсым хэхуахэр къегъэлынымкIэ спортым и федерацэ» ООО-м и Къэбрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI Хьэтыхъу Беслъэн. 
ТекIуэныгъэр зыIэрызыгъэхьахэм иратащ республикэм а спорт лIэужьыгъуэмкIэ и федерацэм къыбгъэдэкI кубокхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ. 
Зэхьэзэхуэм кърикIуахэм япкъ иткIэ увыпIэхэр мыпхуэдэу трагуэшащ: 
Щхьэзакъуэ зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ ШэмпIарэ Казбек (Налшык къалэ, СПСЧТКП), Абазэ Алим (Налшык къалэ и ПСЧ №2) етIуанэ увыпIэр къихьащ, ещанэ хъуащ Жэмыхъуэ Кушбий (СПСЧТКП, Налшык къалэ).
Гуп зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр къыщахьащ Налшык къалэм и мафIэсгъэункIыфIхэм. ЕтIуанэр лъысащ Прохладнэ къалэм и 23-нэ частым, Налшык къалэ и часть №2-р ещанэщ.
 
 

БЕР Къантемыр, Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 09:01

ДИ ЩIЫНАЛЪЭМ И ЩIЫПIЭ ДАХЭХЭР

Тамбукъан гуэл шыугъэм илъэс 700 тхыдэ къызэринэкIащ. Абы ит псыр ижыркъым, мыл ткIужхэмрэ уэшххэмкIэ ирикъуу аращ. Абыхэм къадэкIуэу ябрууауэ щыта жапIэхэмкIэ абы хохъуэ минеральнэ псы.

19.04.2024 - 09:01

ХЬЭЩIЭЩХЭМРЭ ХЬЭЩIЭХЭМРЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъ

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.