Статьи на балкарском языке

«Айырыула аллы программада белгиленнген жумушланы тамамлаугъа мычымай кириширикбиз».

«Единая Россия» политика партияны регион бёлюмю КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатларын айырыулада кёпчюлюкню хорлагъанды –50 мандат.

«Конкуренция экономиканы алгъа элтеди, предпринимательствону, социал сфераны айнытыуну мурдоруду».

КъМР-ге ишчи жумуш бла Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны башчысыны орунбасары Алексей Доценко келгенди. Ол КъМР-ни Башчысында Конкуренцияны айнытыугъа себеплик этиу жаны бла советни жыйылыууна къатышханды.

Билимлерин, сынамларын ёсдюргендиле, байламлыкъда ишлерге келишгендиле.

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Миллет технология башламчылыкъланы платформасы» къурап «Университетлени точка кипениясы» деген стратегиялы сессия болгъанды. Анга къыралны элли субъектинден келечиле къатышхандыла.

Энтта да огъурлу сёз нёгеригизлей къалсын.

Хурметли жамауат!
Бир-бир окъуучуларыбыз анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

Прималкинское айбатланнганды.

Прохладна районда Прималкинское элде «Тийишли шахар тийре къурау» деген проектни чеклеринде бардырылгъан ишле эбине жетдирилгендиле. Анга кёре анда жети арбаз эмда Маданият юйню аллында майдан тап халгъа келтирилгендиле, деп билдиргендиле муниципалитетни администрациясындан.

Биригиулюкню, шуёхлукъну, иги кёллюлюкню керти шагъатлыкълары.

Озгъан шабат кюн, 7 сентябрьде, битеу республика Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъын эмда Нальчикни кюнюн белгилегенди. Шахарда ол байрам «Махтаулукъну ёмюрлюк оту» мемориалгъа, Совет Союзну Жигитлерини, Махтаулукъну юч даражалы орденлерини кавалерлерини эсгертмелерине гюлле салыудан башланнганды.

Гинжи театргъа – эки автобус.

2019 жылда Россей Федерацияны «Маданиятны бла туризмни айнытыу» къырал программасыны 2013-2020 жыллада жашауда бардырыуну чегинде РФ-ни Маданият министерствосу «Единая Россия» Битеуроссей политика партияны себеплиги бла Къабарты-Малкъарны республикалы гинжи театрына къырал болушлукъ тапдырылгъанд

Барыбыз да къадалып кюрешсек, хар бирибиз да ата журтубуз ючюн жууаплылыкъны ангылап, къолдан келгенни этсек, аллыбыздагъы борчланы толу тамамлаяллыкъбыз.

КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюню аллында Правительствону юйюнде экономикада, билим бериуде, саулукъ сакълауда, культурада, эл мюлкде, башха сфералада жетишимле болдургъан инсанла Россей Федерацияны эмда Къабарты-Малкъарны къырал саугъалары бла белгиленгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке