Статьи на балкарском языке

Бир бирге сынамларын айтып турурча.

Кёп болмай Къарачай-Черкес Республиканы Урунуу эмда социал къоруулау эм Экономиканы айнытыу министерстволарыны келечилеринден къуралгъан ишчи къауум Къабарты-Малкъарда болгъанды.

Депутатла эсепге салыннгандыла эмда мандатла къоллу болгъандыла.

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Айырыу комиссиясыны жыйылыуунда республиканы Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатлары эсепге салынып, алагъа мандатлары берилгендиле.

Анкарада паркладан бири Къайсынны атын жюрютюрюкдю.

Бараз кюн Тюркню Анкара шахарында ТЮРКСОЙ халкъла аралы организация бла Кечиорен районну администрациясы къурап малкъар халкъны закий поэти Къулийланы Къайсынны атын жюрютюрюк парк ачылгъанды.

Баш финанс документни социал магъаналылыгъы сакъланыргъа тийишлиди.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков Правительствону таматалары бла республиканы социал-экономика айныуунда белгиленнген кёрюмдюлерине жетиуню биринчи саналгъан эсеплери жаны бла «контроль сагъат» халда кенгеш бардыргъанды.

Жамауатны, къыралны къоркъуусузлугъун жалчытыуда къуллукъ этедиле.

КъМР-де МВД-ны Миграцияны соруулары жаны бла управлениясында РФ-ни Ич ишле министерствосунда бу структура къуралгъанлы 300 жыл толгъанына аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды.

Вузланы студентлери бир бирлеринде къонакъда.

Кёп болмай студентле бла алышындырыу «Эрасмус+» деген программаны чеклеринде Къабарты-Малкъар къырал университетде Тюркню Бурса шахарындан «Улудаг» университетини келечилери – медицина факультетни деканы, профессор Экрем Кайа, клиника фармаколог, университетни келечилерин башха вузлада, ол санда

Тутулуп тургъанлагъа къуралгъан болумланы сюзгендиле.

Ведомствола аралы комиссия бузукълукъла этгенлерине ишеклиле болжаллы халда тутулгъан жерлени, аланы айландыргъан машиналаны да тинтгендиле.

Жаш тёлюню дипломатия жаны бла сейирлерин къозгъарча.

Къабарты-Малкъарны къырал университети Нальчикде 4-чю номерли гимназия бла бирге бу кюнледе «Келир заманны дипломатлары» деген биринчи илму-практика конференцияны бардырадыла. Вуздан билдиргенлерине кёре, ол жаш тёлюню дипломатия бла кюрешиуге сейирлерин къозгъар умутда къуралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке