Статьи на балкарском языке

Айтхылыкъ адамла, махтаулу жумушла, ёхтемленирча жетишимле

Озгъан шабат  кюн  бай тарыхлы, аламат табийгъатлы жер – Зольск район – кесини 95-жыллыкъ юбилейин белгилегенди. Байрам эрттенлик  Эсгериу къабыргъагъа, Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы эм аскерчи-интернационалистлени эсгертмелерине  гюлле салыудан башланнганды.

Табийгъатха аяулу кёзден къараргъа гитчеликден юйретирге

КъМР-ни Парламентинде болгъан «тёгерек столда»  республикада экология билим бериу не халда болгъаны эмда халкъны табийгъатха  кёз къарамын тюрлендириуню, экология культураны игилендириуню  мадарлары сюзюлгендиле.

Шахар къурулушда законла сакъланырларына – къаты контроль

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков КъМР-ни Правительствосуну къаууму эмда республиканы муниципал къуралыуларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда шахарда къурулуш ишледе законла къалай сакъланнганларына къаралгъанды.

Юнармиячыла кюч ала барадыла, огъурлу жумушлагъа тири къатышыргъа таукелдиле

Юнармия битеуроссей къымылдауну Къабарты-Малкъарда тизгинлерине республиканы   районларындан бла шахарларындан 100 жаш бла къыз къошулгъандыла. Ала Ата журтубузгъа кертичи болургъа антны уа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну аллында этгендиле.

«Жангы бийикликде» онглу болгъанла кеслерин тюрлю-тюрлю къуллукълада сынарыкъдыла

Къабарты-Малкъарда кадрла хазырлар муратда бардырылгъан «Жангы бийиклик» деген республикалы конкурсну эсеплерине кёре бир къауум адам тюрлю-тюрлю къуллукълагъа салыннганды.

Адамла ахшы тюрлениулени жууукъ заманда шарт сезер ючюн, барыбыз да къадалып ишлерге борчлубуз

Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа Посланиясы бла кезиулю кере сёлешгенди. Хар замандача, ол къыралда болумгъа багъа бичгенди,  Россейни жууукъ жыллада айныууну баш жолларын туура этгенди.

Курорт-рекреация комплекс – республиканы экономикасын айнытыуну къыйматлы амалларындан бири

Къабарты-Малкъар «Сочи-2019» форумда  туризм- рекреация жаны бла 9 миллиард сом багъасы инвестиция проектлерин кёргюзтгенди.

Эки вузгъа да хайыр келтирлик келишим

Алгъаракълада  Къабарты-Малкъарны къырал аграр  университети бла Тюркню Ризе шахарында Реджеп Тайип Эрдоганны атын жюрютген къырал университет арада байламлыкъ жюрютюуню юсюнден  келишим этгендиле,  деп билдиредиле  КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.  

Эркинликсиз къурулушланы таукел тохтатыргъа

Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов алгъаракъда мэрияда бардырылгъан жамауат сюзюулеге къатышхан талай адам бла тюбешгенди.

Эллилени сакълауларын алдатмазча

Белгилисича, Бахсан районда ичер суу жетмегени эм уллу жарсыуладан бириди. Энди болумну игилендирирге амал табылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке