Статьи на балкарском языке

Сабийлени саулукъларын эм башха салып

КъМР-ни Урунуу эм социал къоруулау министерствосунда 2021 жылда сабийлени жай солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда иш бла жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны уллу жыйылыуу болгъанды. Аны КъМР-ни Правительствосуну председателини орунбасары Марат Хубиев бардыргъанды.

Казбек Коков Санкт-Петербургда даражалы халкъла аралы экономика форумгъа къатышырыкъды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Санкт-Петербургда бардырылыучу халкъла аралы экономика форумгъа къатышырыкъды. Ол 2 июньда башланырыкъды.

Къабарты-Малкъаргъа КовиВак вакцина келтирилгенди

Къабарты-Малкъаргъа КовиВак вакцинаны биринчи кесеги келтирилгенди – битеу да 2340 адамгъа жетерча. Ол КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Ара аптека складыны холодильниклеринде сакъланады эмда бу жууукъ кюнледе республиканы дарман салыучу шахар эмда район пунктларына юлешинирикди.

Бюджетлени ахчаларыны асламы, хар замандача, социал жумушлагъа къоратылгъанды

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда былтыр республикалы бюджет къалай толтурулгъаны сюзюлгенди, Конституциягъа тюзетиуле экинчи окъулууда къабыл кёрюлгендиле, муниципал къуралыуланы айбатландырыуну жорукъларына къаралгъанды. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Жигитликни, намыслылыкъны эмда халаллыкъны юсюнден хапарлайды фильм

Москвада Кинону ара юйюнде бу кюнледе «Черкес-фильм» кинокомпанияны генеральный директору, кинорежиссёр Аскарбий Нагаплевни «Подвиг милосердия» деген документли фильми биринчи кере кёргюзтюлгенди.

Саулукълу турмушну жорукъларына гитчеликден юйретирге

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эмда саулукъ сакълау комитетини башламчылыгъы бла «Инсанланы саулукълу жашауну бардырыугъа кёллендириу системаны къурау эмда осал къылыкъланы къойдуруу» регион проектни жашауда бардырыу» деген темагъа «тёгерек стол» къуралгъанды. 

Миллет проектле былтыр къалай толтурулгъанларыны эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылны кёрюмдюлери сюзюлгендиле

Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла советни Казбек Коковну башчылыгъы бла бардырылгъан жыйылыуунда миллет проектле былтыр къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, быйылны кёрюмдюлери да сюзюлгендиле.

Казбек Коков:Ишчи жерлени къурау, жамауатны излемлерин тапдырыу бизнесни жууаплылыгъыды

КъМР-ни Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни кезиулю жыйылыуунда туризмни айнытыуну, IT-технологияланы сферасында инвестицияланы кёбейтиуню юслеринден баргъанды сёз.Аны ача, республиканы оноучусу Казбек Коков кенгеш Россейде предпринимательлени кюнюнде бардырылгъанын эс

Малчылыкъны бла къойчулукъну, инвестицияла проектлени хайырланып, айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

Къумалы къойланы бла эчкилени Минеральные Воды шахарда бардырылгъан Битеуроссей кёрмючюнде КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, «Дамате» агрохолдингни регионлада айнытыу жаны бла вице-президенти Андрей Григоращенко бла тюбешгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке