РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады. Аны устазланы араларында сынамны, бирликни, шуёхлукъну да ёсдюрюуде уллу магъанасы барды.

Хар жылдан бизни республика тири къатышады бу аламат эришиуге. Муниципал эм регион кезиулеринде да Элбрус районну устазлары алчы жерлеге тийишли болуучудула. Сёз ючюн, озгъан жыл районда сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыу арадан къошакъ билим бериуню устазлары Хаджиланы Мадина бла Руслан Бишенов «Жюрегими сабийлеге береме» деген конкурсну регион кезиуюнде биринчи жерлеге тийишли болгъандыла. Бир билим бериу учреждениядан эки алчы болгъаны районну атын иги бла айтдыргъанды.

Быйыл Элбрус районну онюч билим бериу учрежденияларындан анга жаланда тёртюсю къатышханы бир кесек жарсытхан да этгенди. Нек дегенде, орта билим бериу школлада барында да къошакъ билим бериу жаны бла программа ишлейди, анда уруннган устазла тириликлерин, жылгъа бир кере окъуна болса да, базынып кёргюзталмагъанлары, сагъышлансакъ, мудах этеди. Жаланда тёрт устаз кеслерини билимлерин сынаргъа базынып, Тырныауузну 3-чю номерли школунда 18 апрельде конкурсну муниципал кезиуюне къатышхандыла.  

Эфендиланы Зульфия Муслимовна Кёнделенде Энейланы Тимур атлы, 4-чю номерли школуну къошакъ билим бериу жаны бла устазыды, кино алыуну ол техника жаны бла тасхаларын баямлайды. Анда биринчи суратдан башлап, видеосу болсун, монтажы болсун, титрлери да алай, фильмни экранлагъа чыкъгъынчы ётген кезиулерин кёргюзтгенди. Бу жаны бла Зульфияны жетишимлери, билими да иги болгъанын энчи чертирге керекди. Аны социал халда алыннган роликлерин саулай республика таныйды. Ол кюн да жетишимли кёргюзтюп ачыкъ дерсин, алчы жерге чыкъгъанды.

Кёнделенни Доттуланы Ахмат атлы 1-чи номерли школуну устазы Локияланы Зухура Махтиевна да техника жаны бла кесини ачыкъ дерсин кёргюзтгенди. Тырныауузну 3-чю номерли орта школуну устазы Алина Олеговна Шаова «Профессиональный дебют» деген ызда робототехника жаны бла ишлеуде фахмусун кёргюзтгенди. жюрютген сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыу Мокъаланы Магомет атлы араны устазы Байзуллаланы Зарема Малиловна медицина бла байламлы ишлегени себепли, ачыкъ эм жабылгъан жаралагъа байлау салыуну тасхаларын ачыкълагъан, ол жумушда хайырланынгъан амалланы да юсюнден ачыкъ дерсин туура этгенди.

Зарема Малиловна хазырлагъан окъуучулары жыл сайын федерал, регион даражалы эришиуледе илму излем ишлери бла, биринчи жерле аладыла. Конференциялагъа онлайн, офлайн халда да къатышып, районну атын сагъындырып, махтатып туралгъан устаз болгъанын черте кетерге сюеме. Конкурсха къатышханла, билгенлерича, тутхан ызларын ачыкълагъандыла. Алагъа багъа бичген жюрини оюмуна кёре, аны республика кезиуюне бизни райондан юч устаз къатышырыкъды: Эфендиланы Зульфия, Байзуллаланы Зарема бла Алина Шаова.

Конкурсну регион кезиую майны 15-17-чи кюнлеринде бардырыллыкъды. Биз да устазларыбызгъа хорламла тежейбиз.

Темуккуланы Асият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.