ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди. Элни маданият юйюнде китапханада  «Маданият» миллет проектини чеклеринде жангыртыу ишле  ётгендиле.

 Анда талай бёлюм ишин бардырады. Ары киргенинглей, онг жанында гитче сабийле сюйген жомакъла, белгили жазыучуланы сейир чыгъармалары бла китапла бардыла. Дагъыда китапла берген эки отоу ишлейди. Анда хар зат жангыртылгъанды, эски китапланы орунуна жангыларын жыйгъандыла.

- Бусагъатда федерал бюджетден краеведение бёлюмге китапла сайлагъанбыз, аланы да къысха заманда келтирирге керекдиле. Алгъын китапхананы ишчиси китапланы кеси алып бергенликге, шёндюгю проектни чеклеринде китап тапкаланы араларын эркин этгенбиз. Хар сюйген да кеси былайда къарап, сюйген чыгъармасын алады,-дегенди китапхананы таматасы Чеченланы Светлана.

 Адамланы китапланы анда окъургъа неда эки ыйыкъгъа аланы юйлерине алыргъа амаллары барды. Окъуп бошаялмасала уа, сёлешип, заман болжалны созаргъа онг этиледи.

Китапхана жангыртылгъанлы сабийле аслам келип башлагъанларын да чертирчады. Алагъа мында айланып, китаплагъа къарап сайлагъан сейир кёрюнеди, аны себепли  окъургъа тартыннганланы саны да  ёсгенди. Мында жангыртылып ачылгъан окъуу залны да жаратып, дерслерин да этедиле, керекли литература бла да хайырланадыла.

«Алгъын анда сабий бёлюм болмагъанды. Ол ачылгъанлы уа, гитчеле анда чыгъармаланы  жаратып  окъуйдула. Абаданыракъ школчула уа классиканы, фантастиканы сюедиле. Ала сюйген китапла бизде болмасала, аланы картотекада тизмесин бардырабыз, амал болгъанлай, келтиртебиз»,- дейди Светлана Хусейновна.

Китапланы алгъанда да жангыз бирин угъай, аслам келтиртедиле. Ызы бла уа бир къауумун районда эллени китапханаларына ашырадыла. Дагъыда чыгъармаланы тинтиу  бёлюм да ишлейди. Анда федерал проект бла келген китапланы къайсы бёлюмге салынырыгъына, къайсы элге ашырыргъа кереклисине къаралады. Бюгюнлюкде анда онеки адам урунады.

Андан сора да, анда солуу майдан да ишлейди. Анда келген адамны, сюйген китапны сайлап, жумушакъ тапчанда олтуруп окъургъа  онгу барды. Дагъыда жангы китапхананы энчилиги – анда компьютер зал да ишлейди. Школчуланы дерслерине керекли информацияны Интернетде табып, хазырланыр амаллары барды.

 Китапханада Мечиланы Кязимге аталгъан энчи кёрмюч да къуралыпды. Алайда акъылманны чыгъармалары бла, жашау жолу бла байламлы китапла жыйылыпдыла.  Къарчаланы Хусей ишлеген Кязим хажини сураты уа кёрмючню бютюн ариу этеди. Алайда да тапчан салыннганды, акъылманны суратыны, китапларыны къатларында олтуруп, чыгъармалары бла танышыргъа онг барды.

Школчуланы патриот сезимлерин айнытыу жаны бла эришиуле къуралгъанлай турадыла мында. Республикада бардырылгъан конкурслагъа да сабийлени терк-терк элтедиле. Алада алчы жерге тийишли да боладыла.

 

Темуккуланы Амина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.