Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды. Аны баш судьясы Шауаланы Ханапий айтханнга кёре, Москвада болгъан терактдан сора 27-чи мартдан эришиулени 17-чи апрельге кёчюрген эдиле. Бу жол да чырмау чыкъды, мектепде окъуй тургъанла экзамен бере эдиле. Ол себепден кесибизни эм Шимал Осетия-Алания Республиканы дзюдочулары эришгендиле.
Эришиуле башланырдан алгъа дзюдочуланы, бу спортну сюйгенлени да алларында КъМР-ни Парламентини Физкультура эм туризм комитетини председатели Арсен Барагунов, республиканы спорт министрини орунбасары Заур Хежев, КъМР-ни Парламентини депутаты, боксдан спортну устасы  Мечукъаланы Алийхан, турнирни баш судьясы Шауаланы Ханапий сёлешгендиле. Ызы бла Хасанияны Маданият юйюнде миллет тепсеулеге юйреннген сабийле фахмулукъларын кёргюзтгендиле.
Эришиуле тийишлисича къуралгъанларын да чертип айтырчады.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.