ЭЛЛЕДЕ ЖОЛЛА МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРЧА

Арт жыллада КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну башчылыгъы бла «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» къырал программагъа кёре, элде жоллагъа тынгылы ремонт этиледи. Алай бла быйыл Урван эм Басхан районлада Кахун бла Псыхурей эллени орамлары да жангыртыллыкъдыла.  Анга деп федерал эм республикалы бюджетледен 89,75 миллион сом бёлюнюрюкдю. 

Жолланы барысы да администрацияла, амбулаторияла, мектепле, спорт залла эм башха учрежденияла орналгъан, агропромышленный комплекслеге, суу бла жалчытхан объектлеге элтген социал-экономика магъанылыдыла.

 Ишлени кезиуюнде Кахунда 700 метр чакълы бирде малла тургъан комплексге баргъан жол жангыртыллыкъды. Псыхурейде да 6,1 километр тенгили бирде таш жолгъа асфальт жайып, жангы излемлеге келиширча этерикдиле.    

Андан сора да, сагъынылгъан къырал программаны чеклеринде Тырныауузда таза суу бла тынгылы жалчытырча тёрт объект ишленирикди. Сабий садха, спорт школгъа, сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъ арагъа да тынгылы ремонт бардырыллыкъды. Графикге кёре, сабий садда бла чыгъармачылыкъ арада игилендириу ишле быйылдан кеч къалмай башланырыкъдыла эм экинчи жылны ахырына тамамланыргъа керекдиле. 

Аны бла бирге былтырдан бери Элбрусда Маданият юй бла гитче спорт комплексни къурулушу барады. Псыхурейде бла Шалушкада да Маданият юй эм уллу спорт комплекс ишлене турады.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд