УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ. Абы щызэпеуащ цIыхухъу балигъхэр икIи зэхьэзэхуэм кърихьэлIащ щIыналъэхэм я лIыкIуэу бэнакIуэ 240-рэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм ящыщу килограмм 79-рэ хъухэм я деж щыбанэ Хьэтанэ Идар ещIанэ увыпIэр къихьащ. Къэрэшей Азрэт килограмм 86-м етхуанэ щыхъуащ.

ЩIалэхэм я тренерхэр Хьэтанэ Хьэсэнбий, ЗэкIуий Арсен, Ажоев Исмэхьил сымэщ.

Иджы екIуэкIа зэхьэзэхуэм япэ увыпIитхур къыщызыхьахэм Iэмал ягъуэтащ Урысейм и чемпионату гъатхэпэм икIэхэм Мэзкуу щызэхашэнум кIуэну.

                                                         ХЬЭЩОКЪУЭ Едыдж.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.