ИНВЕСТИЦИЯ ОНГЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Мурат Керефов бардыргъан кенгешде сёз жангы инвестициялы проектлеге («Регион инвестициялы стандарт») себеплик этиу системаны юсюнден баргъанды. Видеоконференция халда аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев эм экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис да къатышхандыла, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Сагъынылгъан инвестициялы стандартны эмда проектлени тынгылы тамамларгъа онг болурча,  муниципалитетлеге къаллай излемле салыннганыны юсюнден сёлешгендиле кенгешде. Дыгъыда Россей Федерацияны субъектлерини, ишчи биригиулени эмда «Жангы проектлени бардырыу жаны бла стратегиялы башламчылыкъланы агентствосу» АНО-ну оюмларын сюзгендиле.

РФ-ни Правительствосу, регионла, ишчи биригиуле эмда Россей Федерацияны Къырал совети бла бирге былтыр жарашдыргъан система (жангы инвестициялы проектлеге себеплик этген) быйыл Къабарты-Малкъарда да кийирилип тебирегенди. Ол тюзетиу, финанс, билим бериу эмда оноу этиу амалладан къуралады.

Бу системаны чеклеринде республиканы инвестициялы декларациясы жангыртылады. Дагъыда «Къабарты-Малкъар Республиканы айнытыу корпорация» АО-ну уставына тюрлениуле кийириледиле. Эсге сала айтсакъ, бу организация инвестициялы проектлеге не жаны бла да себеплик этеди.

Субъектни инвестициялы картасын къурау ишни чеклеринде  КъМР-ни ресурсларыны, инфраструктурасыны, бардырылгъан эмда энди бардырыллыкъ инвестициялы проектлерини,  алагъа не тюрлю  себеплик этилгенини юсюнден билдириу  РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну тийишли системасына былтыр окъуна жиберилгенди. Аны да кезиу-кезиу жангыртып турадыла.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.