ЖАНГЫ КОЛЛЕДЖ ИШЛЕП БАШЛАРЫКЪДЫ

Кёп болмай  Нальчикде  IThub - бюгюннгю  информация технологияла жаны бла  колледжни ачылыуу болгъанды. Анга  власть  органланы, КъМР-ны Цифралы айныу министерствосуну,  Нальчикни билим бериу управлениясыны,  «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны бёлюмюню,  бизнесни келечилери  эм башха къатышхандыла. 

Жыйылыу пресс-конференция халда ётгенди.  Аны чеклеринде  колледжни келечилери  билим бериу программаланы, партнёрларыны юсюнден хапар билдиргендиле. Ол санда выпускниклерини 88 проценти къыралны белгили биригиулеринде жетишимли уруннганларын да айтхандыла.

Предпринимательле да   билим бериу учрежденияны  хайыры бла  алагъа керек  IT-специалистледен тынгылы кадрла  чыгъарыллыкъларына бек къууаннганларын энчи белгилегендиле. Ол кюн  колледж окъуучулары  «ИТ КБР», «СААС Проект» дегенча республиканы белгили IT –организацияларында эм   Сбербанк, Ростелеком, МТС биригиуледе  стажировкаларын ётерча келишимле этгенди.

Къонакъланы сорууларына IThub колледжни къурагъан эм таматасы   Михаил Сумбатян, бизнесни айнытыу жаны бла бёлюмню башчысы Кристина Граль эм билим бериу учрежденияны  Нальчикде бёлюмюню директору  Созайланы Ибрагим жууапла бергендиле.

Эсге сала айтсакъ, IThub – халкъла аралы инновациялы  колледж саулай Россейде кесиди. Жаш адамланы   бусагъатда рынокда уллу  сурам болгъан  «Информация системала эм  программирование»  бла  «Цифралы дизайн» усталыкъладан окъутурукъдула. Алай бла  мында бизнесге келиширча специалистлени хазырларыкъдыла.  Экинчи курсда окъуна жаш амдамла IT- жаны бла  иш этерге юйренирикдиле эм заказлагъа кёре продуктла жарашдырлыкъдыла.  

Бюгюнлюкде  колледжни бёлюмлери   Екатеринбург, Ростов, Махачкъала, Владивосток, Тула, Санкт-Петербург, Ставрополь эм Нальчик шахарлада бардыла. Жууукъ заманда Магасда эм башха жерледе да ачыллыкъдыла.

Билим бериу учреждение ишин быйыл биринчи сентябрьде башларыкъды. Биринчи жолда анга эки жюз чакълы студент жюрюрюкдюле.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.