НАКЪУТ-НАЛМАС МИНЧАКЪЛА

Бу хапарны бизге Улбашланы Саният жазып жибергенди. Сёзсюз, тёгерегибиздеги сейир жашауну тасхалары кёпдюле. Аланы бирлерини юсюнденди бу да.

- Кюлюп къоярла деп, сенден башха адамгъа бу хапарны айтмагъанма, - деди бир кюн Байдаланы Аминат, атама тюбеп. - Аппам гитче заманчыгъымда, къайры барса да, мени сыртына кётюрюп айлана эди. Ёлюрюню аллында, жаннетли болсун, харип, ол манга: «Къызчыкъ, мен ёлсем, бир ненча кюнден къабырыма келирсе. Къабырымы юсюнде накъут-налмас минчакъчыкъны табарса. Сен аны тас этмесенг, сенден насыплы адам боллукъ тюйюлдю», - деген эди. Мен, аппам айтханча, ол ауушхандан сора, къоркъмай, къабырына барама. Кенгден окъуна минчакъчыкъны кёреме. Аны да къолума къаты къысып, чабып келе тургъанымлай, бир эски къабыргъа абынып жыгьылама да, минчакъчыгьымы тас этип, жиляй-жиляй, юйге къайтама. Ол заманда манга бир алты жыл бола болур эди.

Бир ненча жыл озады. Бир жол суу алып келе тургъанымлай, челеклерими суулары къуруп, челек ичлеринде къоянчыкъла чёгюп тура эдиле. Мен къайта да суу ала, бир ненча кере алай болдум. Кюлген ауазла эшитип, кёпюр тюбюне къарайма да, бир да бек ариу жашны бла къызны кёреме. Ала мен кёрген адамладан къайда бийикле эдиле. Къызны чачы узун, эшмеге жыйылмай, инбашларына тёгюлюп эди. Экисини да юслеринде кюмюшча жылтырагъан кийимлери. «Келемисе бизни бла?» - деп сорадыла. «Угьай!» - деп, мен, алынып, суу да алмай, юйге къачып келеме. Сора, манга безгек тийип, ауруп жатдым. Юсюмден жууургъанны алсала, къычырыкъ этип, алынып, жууургъан тюбюне кирип, зикир айтама. Бир кесекден аязама. Ма, жашым, билмей тургъанлай Къуранны окъуп чыкъдым. Зикирлени да къайдан билгеними билмей айтама...

Аминатны зикирлерин мен жашы Мауладан жазып алгъанма. Аланы кёпле кёлден да айтадыла. Ала «Минги-Тay» журналда да басмаланнган эдиле. Быллай сейир затла кёпдюле, аланы жазып, ала турургъа керекди, тac этдирип къоймай.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.