Бгылъэ жылэхэм я Iуэху зыIутым зыщегъэгъуазэ

Шэджэм щIыналъэм щыIащ икIи Шэджэм-2 - Булунгу гъуэгущIэм и ухуэ­ныгъэр здынэсар зригъэлъэгъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Гъуэгур тезылъхьэхэм зэрыжаIамкIэ, иджыпсту зи ужь ит Iыхьэр и кIыхьагъкIэ зэрагъэпэщыжынущ. Абы щыщу километр 12,5-р 2022 гъэм зэфIагъэкIащ, километри 9-м иджырей уэздыгъэхэр фIа­дзащ. КъищынэмыщIауэ, метри 134- рэ  зи кIыхьакъ лъэмыжи 5-р зыхуей хуа­гъэзэжащ. Иджыпсту Хъущтэ-Сырт къы­­­щыщIэдзауэ Шэджэм псыкъелъэхэм нэс кIуэ гъуэгум йолэжь, ар километри 2 мэхъу. IэщIагъэлIхэм псы Iуфэхэр ягъэ­быдэ, гъуэгубгъухэр шынагъуэншэ ящI. А псори 2026 гъэм и кIэм нагъэсыну я мурадщ. Гъуэгур нэхъ бгъуэ хъунущ, псым гуимылъэсыкIын хуэдэу быдэу щыты­-нущ. 
Шэджэм псыкъелъэхэм щынэсым, республикэ Iэтащхьэр цIыхухэм ядэуэршэращ, ахэр щIыпIэ дахэм щыпсэухэм я дежкIи, хьэщIэхэм я дежкIи нэхъ тынш, шынагъуэншэ, Iэхуитлъэхуит зэрыхъунум тепсэлъыхьахэщ. 
АдэкIэ КIуэкIуэм зригъэлъэгъуащ Эльтюбю, Булунгу кIуэ гъуэгу километр 25-м я Iуэху зыIутыр, абы лэжьыгъэр мы махуэхэм щаублащи. 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бгылъэ жылэхэр къыщызэхикIухьым, ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Iуащхьэмахуэ районым щыIэ Гундэлэн къуажэдэсхэми. Ар гуапэу жы­лэдэсхэм ехъуэхъуащ Балъкъэр лъэп­къым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и  ма­­хуэшхуэмкIэ икIи республикэм щып­­сэухэм къабгъэдэкIыу фIыгъуэ, зэIузэ­пэщыныгъэ, ефIэкIуэныгъэ яIэну къы­зы­хэщ псалъэ гуапэхэр яжриIащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.