ХУРМЕТИНЕ – ЭСГЕРИУ КЪАНГА

Нальчикни 19-чу орта школунда Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны ОМОН «Вершина» бёлюмюню аскер борчун толтура тургъанлай ёлген келечиси полицияны тамата сержанты Альберт Геховха эсгертме къанга салгъандыла. 

Бу ишге Росгвадияны башчылары эм энчи составы, аскерчи ветеранла, Билим бериу департаментни келечилери, окъуучула бла устазла, ёлген полициячыны анасы Марина Борисовна эм аны жууукъ-ахлулары къатышхандыла.

- Альберт кесини аскер борчуна ахыр кюнюне дери кертичилей къалгъанды. Аны эсибизде тутуп, ол кесини Ата журтуну аллында этген жигитликни ёсе келген тёлюге айтыргъа бизни борчубузду, - дегенди Росгвардияны жер-жерли Управлениясыны таматасыны орунбасары полковник Алексей Трушин.

Эсгертме къанганы уа ол администрацияны инфомация-аналитика бёлюмюню таматасы Зураб Хабекиров бла бирге ачханды.

Школну совети кадет классха Альберт Геховну атын берирча оноу чыгъаргъанды.

Ишни ахырында келгенле эсгертмеге гюлле салгъандыла эм бир минут шош туруп эсгергендиле.

Холамханова Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.