КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

Жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны эмда ГИБДД-ны Шимал Кавказ федерал округда регионлада бёлюмлерини келечилери жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла ведомствола аралы кенгешге къатышхандыла. Аны ишин ача, Управленияны башчысыны орунбасары Алексей Попов былтыр этилген ишлени юсюнден айтханды эмда келир жылгъа дери тамамланырыкъ борчла бла шагъырейлендиргенди.

- СКФО-да федерал жолланы 700 километрден артыгъы тёрт ызлыдыла. Ол а аллай трассаланы 25 проценти болады. Дагъыда 154,5 километри юч ыз халда ишленнгендиле. Барыны да юслеринден айтханда, 667 километри буруула бла эки тенг бёлюннгендиле. Дагъыда 680 километри уа кече чыракъла бла жарытыладыла. Былтыр бардырылгъан ишлени чеклеринде жоллада алты участка (53,5 километр) тёрт ызгъа дери кенгертилгендиле, - дегенди Попов.

Былтыр  дагъыда  ма быллай ишле тамамланнгандыла: юч транспорт эмда онбир пешеход светофор орнатылгъанды, онбешкилометрлик участка чыракъла бла жарытылып башлагъанды, жолну башы бла баргъан тёрт пешеход переход ачылгъанды. Андан сора да, жолланы битеу да тогъуз километр кесегин буруула бла эки тенг этгендиле, 51 километрде уа жанларын бегитгендиле, къадар белги орнатхандыла, къоркъуусузлукъну кючлендириу жаны бла кёп жумуш тындыргъандыла. ГИБДД бла бирге къармашып, аслам авария болуучу 39 жерни да тап халгъа келтиргендиле.

Кенгешге къатышханла аллай участкаланы тизмеси бла шагъырейленнгендиле, ала къоркъуусуз  болурча не зат этерге кереклисин да белгилегендиле. Сёз ючюн, аварияланы санын азайтыр хыйсап бла машиналаны жюрюу схемасы тюрлендирилгени къыйматлы болгъанын чертгендиле. Былтыр 34 участкада этилгенди алай. Дагъыда жолну юсюнде сызланнган белгилени бир жылгъа эки кере жангыдан жарашдырадыла, ала тозурамай кёп турурча аллай материалланы хайырланадыла.

- Курорт тийреледе, Шимал Кавказда уа аланы саны аз тюйюлдю, ДТП-ланы саны туризм кезиуле башланнганда кёбюрек болады. Аланы сылтаулары уа асламысында ма быладыла: жоллада жюрюуде жорукълагъа бузукълукъла, терк барыу. Дагъыда жоллада болумну юсюнден билдирген табло орнатса да иги боллукъ эди, - дегенди Къабарты-Малкъарда УГИБДД-ны башчысыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко.

Жолланы тапландырыу программаны чеклеринде, 2024 жылны ахырына дери энтта да бир транспорт светофор бла беш пешеход светофор орнатыргъа, сора жер башы бла баргъан юч переход ишлерге умут барды. Талай жерледе (8 километр) чыракъла эмда 271 белги орнатырыкъдыла, 1,6 -километрлик участканы уа буруула бла эки тенг этерикдиле.

ГИБДД-ны Ставрополь крайда Управлениясыны надзор бёлюмюню башчысы Дмитрий Корнеев ДТП-лагъа келтирген сылтауланы юслеринден къайтарып айтханды. Жоллада ремонт ишле баргъан жерлени къатлары автомашиналагъа къоркъуусуз болурча этерге чакъыргъанды.

Саулай айтханда, къырал автоинспекцияны СКФО-да регионлада бёлюмлерини келечилери жолчуланы ишлерине иги багъа бергендиле, къоркъуусузлукъну кючлендириу жаны бла оюмларын да туура этгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.