Боран планланы бузгъанды

Билдире тургъаныбызча, Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына аталгъан «Эльбрусиадагъа» хазырланыу къыстау баргъанды. Битеу да бу жумушха тюрлю-тюрлю миллетлени келечилеринден 100 адам къатышады. Аладан 30-гъа жууугъу халкъыбызны келечилеридиле. Ала бирикдирилген къауумну 18-чи бёлюмюн къурап, атларына да «Малкъар» деп атагъандыла. Ары киргенлени санында тау  эллерибизни келечилери эм тыш къыралдан келген жашларыбыз да бардыла. Аладан бири КъМКъУ-ну магистратурасыны студенти Бачиланы Зеитди. Ол бу жумушха кесини кючюн сынаргъа, миллетини келечилерини саны бу жумушха къатышханланы араларында кёбюрек болур ючюн эм байракъны Минги тауну тёппесинде кётюрюр мурат бла къошулгъанын билдиргенди.

Акклиматизацияны юсюнден айтханда, биринчи кюн гидле аланы «Шхельдада» альплагерьге, 3700 метрде орналгъан «105 пикетге» элтгендиле. Экинчи кюн Тонгуз-Оруннга бла Чегетге  кётюрюлгендиле. Тёртюнчю кюн аланы жоллары «Онбиреуленни ышыгъына» болгъанды, 4100 метрге. Ол бийикликни да жашла барысы да тап кётюргендиле.

 

 - Альпинист керекле бла хайырланыргъа бек тынгылы юйретгендиле. Андан сора 4800 метрдеги Пастуховну къаяларына жетген эдик. Хау, бир кесек къыйыныракъ эди. Болсада барыбыз да ыразыбыз акклиматизациябызны ётюуюне. Андан тышында да, къоркъуусузлукъ бла байламлы инструктажла да бардыргъандыла. Жиплени къалай къысаргъа, буз балтала бла къалай хайырланыргъа эм дагъыда башха магъаналы затлагъа юйретгендиле, - дейди Бачи улу.

 

«Малкъар» къауумгъа уа Хасаниядан, Огъары Малкъардан, Къашхатаудан, Кёнделенден жашла киредиле. Сёз ючюн Къабарты-Малкъарны юбилейине аталгъан жумушха Къашхатауну администрациясыны  таматасы Къазиланы Мурат да барды.

Тиширыуларыбызны юслеринден айтханда уа, бу ишге бизни газетде ишлеп кетген, бюгюнлюкде ТАСС агентствону КъМР-де энчи корреспонденти Герийланы Асият да къатышады.

 

«Эльбрусиаданы» программасына кёре, таугъа атланыу байрым кюнню кечесинде болургъа  керек эди, алай  кюнню халы бла байламлы  ол жумуш шабат кюнню кечесине кёчюрюлгенди. Боран бла байламлы Гара-Башындагъы къонакъ юйде сакълап, барысы да артха, базалагъа, къайтхандыла.

 

Материал басмагъа хазырланнган кезиуде бу ишге къатышханла жангы жолоучулукъгъа чыгъаргъа  хазырлана тура эдиле.

 

   Суратда: «Малкъар» къауумну келечилери.

Таппасханланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд