Министрыр ягъэпажэ

УФ-м и ФСИН-м и унафэкIэ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам къыхуагъэфэщащ IэнатIэм республикэм щиIэ управленэм и IуэхущIапIэхэм щаIыгъхэм медико-санитар Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрыхъум папщIэ Гаазэ Фёдор и медалыр.

 

Дамыгъэр министрым иратыжащ Урысейм и ФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Къанкъул Аслъэнрэ УФ-м и ФСИН-м и ФКУЗ МСЧ-7-м и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковник Тэтэр Заирэрэ. Апхуэдэу УФ-м и уголовно-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и къудамэм зегъэужьыным, ар егъэфIэкIуэным и гуащIэшхуэ зэрыхилъхьэм, абы щылажьэхэмрэ щаIыгъхэмрэ фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэн зэрыхъум папщIэ IуэхущIапIэм и ФIыщIэ тхылъымкIэ ягъэпэжащ СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрым и дохутыр нэхъыщхьэ Иуан Маринэ.

Къалэбатэ Рустам Урысейм къуэншахэм тралъхьа тезырхэр егъэпшыныжынымкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и лIыкIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ гулъытэ къы­зэрыхуащIам папщIэ икIи къыхигъэщащ и гуапэу я зэдэлэжьэныгъэм адэкIи къызэрыпищэнур, хузэфIэкIымкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъунур.

 

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.