Агропромышленный комплексни мындан ары да ышаннгылы айнытыр ючюн жерни уста хайырланыргъа борчлубуз

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Бахсан шахарда кенгеш бардыргъанды эмда республиканы аграрчылары бла бирге жаз башы сабан ишле къалай баргъанларын сюзгенди. Ол бек алгъа республиканы жерчилерин махтагъанды, аланы ишлерине федерал даражада да бийик багъа берилгенин чертип айтханды. Мындан ары да ишни селейтмезге, бютюн бийик жетишимлеге итинирге чакъыргъанды.
Жаз башы сабан ишле къалай баргъанларыны юсюнден КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев билдиргенди. Толу болмагъан шартлагъа кёре, быйыл 281,8 минг гектаргъа урлукъ салынырыкъды. Ол былтырны ёлчемине келишеди. Кюзлюкледен 115 минг гектаргъа себилгенди – пландан 54 процентге кёп. Кёпжыллыкъ терекледен 510 гектаргъа орнатылгъанды, кёпжыллыкъ кырдыкла ёсерик жер да 1,5 минг гектарны тутады.
Кенгешде сугъарыугъа да энчи эс бурулгъанды. Арт эки жылда тийишли программагъа къатышыуну хайырындан 16,5 минг гектаргъа суу салыннганды. Къыралдан берилген болушлукъ да миллиард сом чакълы болады. Быйыл 8,6 жерни сугъарыргъа белгиленеди. Анга 615 миллион сом бёлюнюрюкдю.
Бизни республика буз уруу жаны бла къоркъуулу регионду. Аны жеринде табийгъатны ол къыйынлыгъындан сакъларча 32 пункт барды. Кишпекде дагъыда бирин орнатыргъа деп турадыла. Буз уруугъа къажау мадарлагъа быйыл республиканы бюджетинден 25 миллион сом берилликди. Болсада кюнню халы андан эсе кёп къоранчла этилирге боллугъун кёргюзтеди. Аны юсюнден кенгешде да айтылгъанды. Казбек Коков ол жумушлагъа ахчаны кёбюрек бёлюрча амалла излерге буюргъанды.
Кеслерини оюмларын айтып, жыйылыуда Бахсан, Май, Черек районланы башчылары Артур Балкизов, Татьяна Саенко, Муртазланы Борис, Россейни эл мюлк арасыны КъМР-де бёлюмюню таматасы Хасанби Куржиев, «Каббалкмелиоводхоз» управленияны таматасы Джамал Джанкезов, республикаланы араларында жол илипинлени хайырланыу жаны бла управленияны директору Аслан Ортанов сёлешгендиле.
Кенгешни эсеплерине кёре, жаз башы сабан ишлени заманында эм тынгылы бардырыу жаны бла тийишли буйрукъла берилгендиле. Ахырында Казбек Коков былай айтханды: «Къырал эл мюлкде ишлегенлеге уллу себеплик этеди, ол тюздю. Битеу бёлюмлеге да берилген болушлукъну кёбейтирге тийишлиди.
Болсада тюз оноу этилмеген жерде эл мюлк хайырлы боллукъ тюйюлдю. Арендаторлагъа шёндюгю технологияланы сингдирирге болушургъа, аладан ишни тынгылы бардырыуну да сураргъа керекди. Агропромышленный комплексни мындан ары да жетишимли айнытыр ючюн жерни къыйматлы хайырлана билирге керекди».

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы
Поделиться: