КIуэкIуэ Казбек IущIащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий

УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрийрэ КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ мэлы­жьыхьым и 7-м Москва щызэIущIащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и агропромышленнэ IэнатIэм и лэжьыгъэм кърикIуахэм, зэман гъунэгъум абы зэрызиужьынум теухуа Iуэхухэм теп­сэлъыхащ.
ЗэIущIэм къыщыхагъэщащ щIыналъэм пхъэщхьэмыщхьэрэ мэракIуэхэкIрэ гъэкIынымкIэ Урысей Федерацэм илъэс кIуам бжьыпэр зэрыщиубыдар. Апхуэдэуи республикэм гъавэрэ нартыхуу къыщагъэкIар 2019 гъэм яхузэфIэкIам нэхърэ нэхъыбэщ. ЕхъулIэныгъэфIхэр щыIэщ Iэщ гъэхъун IэнатIэми: 2020 гъэм нэхъыбэ ­хъуащ Iэщу, джэдкъазу ягъэхъур, шэуэ къашыр. Абы нэмыщI нэкулъхэкIыу, ­кхъуей лIэужьыгъуэу, дагъэу къыщIагъэкIми хэхъуащ. Щхьэхуэу и гугъу ящIащ щIыналъэм ерыскъыхэкIхэм я уасэм щыкIэлъыплъыным теухуа Iуэхум.
Патрушев Дмитрий къызэрыхигъэщамкIэ, мы илъэсым и япэ мазитIми Къэбэрдей-Балъкъэрым унэтIыныгъэ зыбжа­нэкIэ хъарзынэу зиужьащ. Къапщтэмэ, лыхэкIхэр, пхъэщхьэмыщхьэмрэ хадэхэ­кIымрэ къыхэщIыкIа консервхэр, шэхэкI­хэр гъэхьэзырынымкIэ ехъулIэныгъэхэр иIэщ. Апхуэдэуи зэIущIэм и гугъу щащIащ «Къуажэхэм лъэныкъуэ псомкIи зегъэу­жьыныр» къэрал программэр гъэзэ­щIэ­ным, республикэм и мэкъумэш промыш­леннэ комплексым и продукцэу хамэ къэралхэм щищэм хэгъэхъуэным ехьэлIа Iуэхухэм.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: